Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 899/2009 av 25. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1290/2008 om navnet på firmaet som har fått godkjent et preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)...

Commission Regulation (EC) No 899/2009 of 25 September 2009 amending Regulation (EC) No 1290/2008 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Et preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tilhører kategorien zootekniske tilsetningsstoffer og er godkjent med handelsnavn "Sorbiflore". Godkjenningen er gitt til firmaet Sorbial SAS. Sorbial SAS er fra 18. mai 2009 overtatt av Danisco France SAS, og det ble søkt om endring av godkjenningsinnehaver i tråd med forordning (EF) nr. 1831/2003. Godkjenningen for "Sorbiflore" er nå gitt til Danisco France SAS.

Det er fastsatt en overgangsordning fram til 19.04.2010 da lagerbeholdningen av "Sorbiflore", produsert før forordningen trådte i kraft 19.10.2009, kan omsettes med firmanavnet Sorbial SAS.

Merknader

Rettsakten krever endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II, og den sendes til høring sammen med andre rettsakter på området. Høringsfristen er 6 uker.

Rettsakten får ingen konsekvenser, da det bare er firmanavnet som endres ved merking av Sorbiflore.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 899/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0899

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.10.2009
Dato returnert standardskjema: 05.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 022/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.10.2009
Høringsfrist: 04.12.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker