Grenseverdier for plantevernmidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 822/2009 av 27. august 2009 når det gjelder maksimumsgrenseverdier for azoksystrobin, atrazin, klormekvat, cyprodinil, ditiokarbamater, fludioksinil, fluroksypyr, indoksakarb, mandipropamid, kaliumtrijodid, spirotetramat, tetrakonazol og tiram i eller på visse produk...

Commission Regulation (EC) No 822/2009 of 27 August 2009 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, fludioxonil, fluroxypyr,...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.09.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten ble vedtatt i EU 27.08.2009 og trådte i kraft den 11.09.2009.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer enkelte grenseverdier for stoffene azoksystrobin, atrazin, klormekvat, cyprodinil, ditiokarbamater, fluodioksinil, fluroksypyr, indoksakarb, mandipropamid, kaliumtriiodid, spirotetramat, tetrakonazol og tiram. Bakgrunnen for regelendringen er at noen av stoffene har blitt godkjent til bruk i nye kulturer og da forutsettes det at det fastsettes grenseverdier for disse kulturene. For andre er det søkt om importtoleranser. Når det gjelder kaliumtrijodid er det ikke satt grenseverdier tidligere.

Forslaget til grenseverdier er vurdert av EFSA (European Food Safety Authority). Verken livslang bruk av alle næringsmiddelprodukter som kan inneholde restmengder av disse stoffene, under eller lik grenseverdien eller kortvarig forbruk av ekstreme mengder av et enkelt produkt, utgjør noen riskio for at akeptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides. For kaliumjodid ble konklusjonen at det ikke var nødvendig med grenseverdier for å ivareta forbrukersikkerheten. Det ble derfor oppført på vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 (stoffer som ikke trenger grenseverdier). 

Merknader

Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer, FOR 18.8.2009 nr. 1117.

Administrative og økonomiske konsekvenser: I følge EFSAs vurdering gir grenseverdiene tilfredsstillende beskyttelse av forbrukerne. Det fleste av stoffene er godkjent til bruk i Norge men ikke i de kulturene som får endrete grenseverdier. Endringene får derfor ingen konsekvenser for norsk bruk. Implementering av rettsakten vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2009)822
Rettsaktnr.: 256/2009
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32009R0822

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.09.2009
Frist returnering standardskjema: 30.10.2009
Dato returnert standardskjema: 03.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 041/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.10.2009
Høringsfrist: 05.01.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker