import naturtarm

Kommisjonsvedtak 2003/779/EF av 31 oktober 2003 som gir dyrehelsekrav og veterinære helsesertifikat for import av naturtarm fra tredjeland...

Commission decision 2003/779/EF of 31 October 2003 laying down animal health requirements and the veterinary certification for the import of animal casings from third countries...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 01.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir helsesertifikat for import av naturtarm til pølseproduksjon fra tredjeland. Kravene til slik import er gitt i forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum. Vedtak 2003/779/EF vil bli tilføyd i hjemmelsfeltet til nevnte forskrift, men det er ikke behov for andre endringer i forskriften.

Forskrift 18. desember 2008 nr. 1508 om import av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer av landpattedyr og fjørfe, struts og fuglevilt fra tredjestater gjelder ikke for naturtarm til pølseproduksjon. Det er nødvendig å skille tydeligere mellom tarmer og naturtarm i forskriften.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Rettsakten krever endring i:

Forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum

Forskrift 18. desember 2008 nr. 1508 om import av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer av landpattedyr og fjørfe, struts og fuglevilt fra tredjestater. Endringene ble fastsatt 10.09.09.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2003/779/EF
Celexnr.: 32003D0779

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 10.09.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen