Naturlig mineralvann

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/54/EF av 18. juni 2009 om utnyttelse og markedsføring av naturlig mineralvann...

Directive 2009/54/EC of the European parliament and of the council of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters (recast)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler naturlig mineralvann utvunnet fra grunnen i et medlemsland og anerkjent som naturlig mineralvann av det enkelte medlemsland. Den omfatter også naturlig mineralvann importert fra et tredjeland og anerkjent som naturlig mineralvann av et medlemsland. Rettsakten angir bestemmelser for produksjon og markedsføring av naturlig minerelavann og er en omarbeiding av rådsdirektiv 80/777/EØF av 15. juli 1980 med senere endringsdirektiver.

Merknader

Rettsakten krever ikke endring i forskrift 4. oktober 2004 nr. 1316 om naturlig minerelvann og kildevann. Forskriften gjennomfører rådsdirektiv 80/777/EØF med senere endringer. Siden den nye rettsakten kun er en omarbeiding av det gamle direktivet uten praktiske følger for medlemslandene, krever den heller ingen endring i den norske forskriften utover en oppdatering i hjemmelsfeltet. Rettsakten får dermed heller ingen adminstrative eller økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en oppdatering av EUs regelverk for naturlig mineralvann. Endringene i direktivet omhandler kun interne prosedyrer i EU og trenger ikke innarbeides i medlemsstatenes regelverk. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/54/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0054

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.06.2009
Frist returnering standardskjema: 07.08.2009
Dato returnert standardskjema: 02.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen