Endringer i animaliehygieneforordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2011 av 18. februar 2011 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder oppdrettsvilt og viltlevende vilt...

Commission Regulation (EU) No 150/2011 of 18 February 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards farmed and wild game meat...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Saken har vært til diskusjon i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet, 16. mars 2010 og det har vært videre diskusjoner i arbeidsgruppen for hygiene på møtene i april, mai og juni 2010. 

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av forordning (EF) nr. 853/2004, vedlegg III avsnitt III ved et nytt punkt 3a, og avsnitt IV kapitel II ved et nytt punkt 4 litra (a).

Punkt 3a – Vedr. oppdrettsvilt

Punktet innebærer at kompetent myndighet kan fravike regler om attest utgitt av tilsynsveterinær eller annen godkjent veterinær vedrørende korrekt avlivning og avblødning av oppdrettsvilt. Det åpnes for at oppdretter eller driftsansvarlig ved næringsmiddelforetak som holder oppdrettsvilt, kan tillates å attestere i en punkt 3(i)-erklæring. Visse vilkår forutsettes imidlertid oppfylt, herunder adekvat kompetansenivå hos driftsansvarlig/utøvende personell slik at dyret ikke påføres unødig lidelse. Til orientering skal tilsynsveterinær eller annen godkjent veterinær fortsatt foreta ante mortem(AM)-undersøkelse og attestere dette, jfr. vedlegg II avsnitt III punkt 3 (j).  Endringsforslaget innebærer at veterinær ikke personlig trenger å overvære avliving og avblødning. Formålet antas bl.a å være en mer praktisk attesteringsløsning i tilfeller hvor oppdretter eller personell ved næringsmiddelforetak innehar godkjent kompetanse for å avlive dyr. Videre antas det at endringen medfører mer effektiv bruk av tid og ressurser for både næring og kontrollmyndighet. Lovteknisk innebærer endringsforslaget at overgangsbestemmelsen i artikkel 9 og artikkel 16 i forordning (EF) nr. 2076/2005 om oppdrettsvilt av hov- og klovdyr som utgikk 31. desember 2009, gjøres permanent.   

Punkt 4 (a) – Vedr. viltlevende vilt

I rettsakten foreslås det at attesten som skal følge avlivet vilt ikke trenger å være festet til selve dyreskrotten. Videre kan en samleattest dekke flere dyr, forutsatt at hvert dyr lett kan identifiseres. Dersom flere dyr dekkes av samme attest, må alle skrottene behandles av samme mottaker. Videre fremgår det av rettsakten at ved felling av viltlevende vilt, trenger ikke hode til jakttrofé å følge med indre organer og resten av skrotten med mindre det er mistanke om trikiner. I så tilfelle skal hode og diafragma(mellomgulvet) følge resten av skrotten. Dersom skrotten testes positivt for trikiner, fremgår det at kompetent myndighet likevel kan tillate at hodet kan anvendes til jakttrofé. Dette må gjennomføres ved et godkjent anlegg ihht. forordning (EF) nr. 1774/2002 art. 18. Kompetent myndighet skal ved kontroll påse at utstoppingen skjer på riktig måte. Dette fordi adekvat behandling ved godkjent anlegg skal medføre at eventuelle trikiner dør. Videre pålegger rettsakten jegere å overholde eventuelle tilleggsbestemmelser fastsatt i landet jakt utføres, særlig med tanke på overvåkning av fremmedstoffer i henhold til direktiv 96/23/EC om overvåkning av fremmedstoffer i levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse.

Merknader
Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).Kompetansekriteriene for at driftsansvarlig/utøvende personell skal kunne gjennomføre avlivning og attestering fremgår av avlivingsforordningen (forordning (EF) nr. 1099/2009).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Forslaget antas å ha positive konsekvenser for næringen. Forslaget synes å medføre tidsbesparelse og ressurseffektiviserende virkninger for næring og kontrollmyndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for  matproduksjon, som begge har representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Underveis i arbeidet med rettsakten, har det vært foreslått fra kommisjonen å begrense omsetningen av kjøtt fra oppdrettsvilt hvor tilsynsveterinæren ikke har vært tilstede under avliving og avblødning. Forslaget gikk ut på å begrense til nasjonal omsetning. Flere medlemsstater og Norge uttrykte umiddelbar skepsis mot forslaget om begrensning til nasjonal omsetning ettersom det ikke er i samsvar med prinsippet om fri omsetning av trygg mat i Fellesskapet. Forslaget er nå tatt ut av rettsakten. Norge har skriftlig uttrykt støtte til rettsakten slik det nå foreligger.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 150/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0150

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.03.2011
Frist returnering standardskjema: 15.04.2011
Dato returnert standardskjema: 07.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 075/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.03.2011
Høringsfrist: 31.05.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen