Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 327/2010 av 21. april 2010 om godkjenning av nytt bruksområde for 3-fytase som tilsetningsstoff i fôr til alle mindre fjørfearter, unntatt ender, og for prydfugler (innehaver av godkjenningen BASF SE)...

Commission Regulation (EU) No 327/2010 of 21 April 2010 concerning the authorisation of a new use of 3-phytase as a feed additive for all minor avian species, other than ducks, and for ornamental birds (holder of the authorisation BASF SE)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler enzympreparatet 3-fytase, som nå er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til alle mindre fjørfearter, unntatt ender, og til prydfugler. Preparatet er framstilt av en Aspergillus niger (CBS 101.672) som er GMO. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling og -kalkun, til verpehøner, ender og griser. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a1600. Godkjenningen er gitt til firmaet BASF SE og har varighet til 12. mai 2020.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefeter også at det har positiv påvirkning på fordøyelsen av fôr. 3-fytasen anbefales brukt i fôr som inneholder over 0,23% fytinbundet fosfor, og anbefalt tilsetning i fullfôr til de nevnte fjørfeartene er 300-500 FTU/kg, der FTU er måleenhet for enzymaktivitet. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien kan nå benytte et enzympreparat, som allerede er godkjent i en del fjørfefôr, i fôr til "hobbyfjørfe" og prydfugler. Det vil være en forenkling at enzymet får utvidet bruksområde. Videre åpnes det for å tilsette 3-fytasen i fôr til mindre fjørfearter, og slik tilsetning kan det være behov for, avhengig av hvilke fôrmidler som inngår i fôrblandingene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 327/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0327

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2010
Frist returnering standardskjema: 13.05.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.05.2010
Høringsfrist: 05.07.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker