Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 350/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av mangan-chelat av methioninhydroksyanalog som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter...

Commission Regulation (EU) No 350/2010 of 23 April 2010 concerning the authorisation of manganese chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et mikromineralpreparat, mangan-chelat, som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsegenskaper, den funksjonelle gruppen Mikromineraler og har identifikasjonsnr. 3b5.10. Godkjenningen er ikke gitt til et spesielt firma, men til preparatet, og den har varighet til 14. mai 2020.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter at preparatet er en god kilde for tilgjengelig mangan i fôr til alle dyrearter. Preparatet er allerede godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling ved forordning (EU) nr. 103/2010. Den rettsakten oppheves nå. Preparatet skal tilsettes fôrblandinger i form av en premiks. Videre anbefales det å benytte verneutstyr som hansker, briller og støvmaske når preparatet blir håndtert. Det er satt grenseverdier for største tillatte innhold av mangan i fôr til fisk på 100 mg/kg og på 150 mg/kg til andre dyrearter. Disse er uendret.

Det er angitt analysemetode for tilsetningsstoffet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer vedlegg II. EFSAs vurderinger bygger på utprøving av stoffet i fôr til kalv, smågris og verpehøner, men det er ikke evaluert spesielt som tilsetningsstoff i fôr til akvatiske dyr. Andre manganforbindelser er godkjent til bruk i fiskefôr fra før. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får en ny kilde for mangantilsetning i fôr. Dette vil være en forenkling og kan være kostnadssparende, når samme tilsetningsstoff kan brukes i fôrblandinger til alle dyrearter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 350/2010
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32010R0350

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.04.2010
Frist returnering standardskjema: 21.05.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.06.2010
Høringsfrist: 24.08.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker