Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

rådgivningsstruktur

Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF av 5. september 2008 om opprettelse av en rådgivningsstruktur bestående av vitenskapelige kommiteer og eksperter innenfor forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø samt opphevelse av beslutning 2004/210/EF...

Commission Decision 2008/721/EC of 5 September 2008 setting up an advisory structure of Scientific Committees and experts in the field of consumer safety, public health and the environment and repealing Decision 2004/210/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.04.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.11.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF ble vedtatt 5. september 2008.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsbeslutning 2004/210/EF ble det opprettet tre vitenskapskomiteer, som ble endret ved beslutning 2007/263/EF: vitenskapskomiteen for forbruksvarer (SCCP), vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko (SCHER) og vitenskapskomiteen for nye og nylig identifiserte helserisiko (SCENIHR).

Noen av SCHER sine oppgaver er overført til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, slik at denne komiteens kompetanseområde endres. Erfaringene med arbeidet i de tre vitenskapskomiteene viste behov for endring og forbedring av komiteenes struktur og arbeidsmåte. Gjennom Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF redegjør Kommisjonen for bakgrunnen og behovet for å opprette en rådgivningsstruktur som omfatter vitenskapskomiteer og eksperter innenfor områdene forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø. Kommisjonen fremhever at solid og rask vitenskapelig rådgivning er av avgjørende betydning for Kommisjonens forslag, beslutninger og politikk på de omtalte områdene. I den forbindelse anses det som nødvendig med en fleksibel rådgivningsstruktur, slik at det lettere sikres tilgang til høyt kvalifisert vitenskapelig ekspertise  innenfor en lang rekke områder. Videre fremhever Kommisjonen at det er sentralt at vitenskapskomiteene best mulig utnytter vitenskapelige ekspertise i i EU og i andre land etter behov i de enkelte saker. Det opprettes derfor en krets av vitenskapelige rådgivere som dekker komiteenes kompetanseområder. Kommisjonen fremhever også at samtidig med viktigheten av å bevare full uavhengighet, er det sentralt å sikre åpenhet og innsyn i arbeidet til vitenskapskomiteene ved at det etableres prosedyrer for dialog med aktører.

Gjennom Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF nedfelles bestemmelser om rådgivningsstrukturen. Kapittel 2 omhandler opprettelse og sammensetning av vitenskapskomiteer og ekspertkretsen, herunder utnevnelse bl.a. av medlemmer og mandatperiode. Kapittel 3 omhandler rådgivningsstrukturens arbeide. I vedlegg I i Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF nedfelles kompetanseområder for vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet, vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko og vitenskapskomiten for nye og nylig identifiserte helserisiko. I vedlegg II til beslutningen nedfelles foretningsorden (Rules of Procedures) og hva den skal omfatte. Vedlegg III gir regler for godtgjørelse.

Merknad: Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF er publisert i Official Journal L 241 den 10. september 2008, og da med vedtaksdato 5. august 2010. Ved korrigendum publisert i Official Journal L 244 den 12. september 2008 rettes vedtaksdatoen til 5. september 2008.

Merknader

Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF omhandler bestemmelser om rådgivningsstrukturen i tilknytning til vitenskapskomiteer og berører primært interne EU-forhold.
Arbeidet som gjøres i den nye rådgivningsstrukturen vil kunne ha konsekvenser for arbeidet som Kommisjonen gjør i arbeidsgrupper og faste komiteer på norske myndigheters ansvarsområder, siden regelverket baserer seg på vitenskapelige vurderinger. De tre aktuelle komiteene utarbeider risikovurderinger som kan ligge til grunn for harmonisert regelverk. Imidlertid velges eksperter med utgangspunkt i den faglige kunnskapen og ekspertise de besitter, og det begrenses ikke til eksperter i EU, jf for eksempel punkt 8 i beslutningen. Blant annet er eksperter fra både Norge og Sveits utnevnt til komiteer slik at norske interesser ivaretas.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutning 2008/721/EF oppretter en rådgivningsstruktur og gjelder primært interne EU-forhold. Beslutning 2008/721/EF opphever beslutning 2004/210/EF som ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenkling, og den er vurdert til å ikke være EØS-relevant.

Vurdering

Regelverket berører primært interne EU-forhold, og anes følgelig ikke EØS-relevant. Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF opphever beslutning 2004/210/EF, som ikke er innlemmet i EØS-avtalen, da sistnevnte heller ikke ble ansett EØS-relevant. Ekspertene utpekes for øvrig ut fra den faglige ekspertise de besitter, og slik utvelgelse er ikke begrenset til eksperter i EU. Dette innebærer at eksperter fra EØS EFTA-statene kan velges. Rettsakten er merket EØS-relevant. Dette er en forhåndsvurdering fra EUs side. EFTA-statene foretar imidlertid en selvstendig vurdering av rettsakter, og på bakgrunn av ovennevnte er Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF funnet ikke å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

De aktuelle komiteene berører HOD, JD og MD, og EØS-notat er utarbeidet i samarbeid mellom disse departementene.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0721/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/0210/EF
Celexnr.: 32008D0721

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2008
Frist returnering standardskjema: 09.12.2008
Dato returnert standardskjema: 04.11.2011
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen