Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Europeiske stiftelser

Vedtekter for europeisk stiftelse (FE)...

Statute for a European Foundation (FE)...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2010

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Saken er til behandling i Kommisjonen.  Kommisjonen la 8. februar 2012 frem et forslag til en forordning om vedtekter for en europeisk stiftelse.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har over noe tid undersøkt om det bør etableres regler om en europeisk stiftelse (European Foundation Statute). Dette har i lang tid vært etterspurt av stiftelsesmiljøene, mens medlemsstatene i hovedsak har vært imot. Kommisjonen er opptatt av de vanskelighetene stiftelser møter når de driver grenseoverskridende virksomhet.

Kommisjonen har gjennomført flere undersøkelser av om det vil være mulig og hensiktsmessig å etablere en egen europeisk stiftelsesform.

Kommisjonen la 8. februar 2012 frem et forslag til en forordning om en ny europeisk stiftelsesform, European Foundation, forkortet «FE».

Etter forslaget skal en FE-stiftelse reguleres av den foreslåtte forordningen og av stiftelsens egne vedtekter, jf. artikkel 3.

Etter forslaget skal blant annet følgende regler gjelde for FE-stiftelser:

 • En FE-stiftelse skal være en egen enhet som særskilt er stilt til rådighet for et bestemt formål av allmenn interesse, jf. artikkel 5.
 • På tidspunktet for registrering må en FE-stiftelse ha virksomhet i minst to medlemsland eller ha fastsatt i vedtektene at stiftelsen skal starte opp virksomhet i minst to medlemsland, jf. artikkel 6.
 • FE-stiftelser skal ha eiendeler som minst tilsvarer 25 000,- euro, jf. artikkel 7.
 • En FE-stiftelses ansvar er begrenset til stiftelsens eiendeler, jf. artikkel 8.
 • En FE-stiftelse skal være juridisk person i alle medlemsland, jf. artikkel 9.
 • Det gis i forslaget regler for på hvilke måter en FE-stiftelse kan etableres. For eksempel reguleres det i forslaget at en FE-stiftelse kan etableres ved testamentarisk disposisjon og ved omdanning av en stiftelse etablert i en medlemsstat etter nasjonal rett, jf. artikkel 12.
 • I forslaget er det fastsatt minimumskrav til FE-stiftelsens vedtekter, jf. artikkel 19.
 • Vedtektene til en FE-stiftelse kan på nærmere angitte vilkår endres av stiftelsens styre, jf. artikkel 20.
 • En FE-stiftelse må registreres i et medlemsland, jf. artikkel 21.
 • Hvert medlemsland må ha et register som registrerer FE-stiftelser, jf. artikkel 22.
 • FE-stiftelser forvaltes av et styre, jf. artikkel 27.
 • Styret i en FE-stiftelse kan utnevne en eller flere administrerende direktører som er ansvarlig for den daglige ledelse av FE-stiftelsen, jf. artikkel 30.
 • FE-stiftelsens vedtekter kan bestemme at det skal oppnevnes et representantskap eller et annet styrende organ, jf. artikkel 31.
 • Stifteren, nærstående av stifteren og ellers personer med interessefellesskap med stifteren kan ikke utgjøre flertallet av styremedlemmene, jf. artikkel 32.
 • Utbytte kan ikke utdeles til stifteren, medlemmer av styret eller representantskapet, administrerende direktør, revisor eller nærstående til disse, med mindre det er betaling for arbeid utført for stiftelsen, jf. artikkel 32.
 • En FE-stiftelse må ha sitt registrerte hovedkontor og hovedsete i et EU-land, jf. artikkel 35.
 • En FE-stiftelse kan flytte sitt registrerte hovedkontor fra et medlemsland til et annet. En slik flytting skal ikke resultere i en avvikling av FE-stiftelsen, opprettelse av en ny juridisk enhet eller påvirke rettigheter eller forpliktelser som eksisterte før flyttingen, jf. artikkel 36.
 • Forordningen har regler om ansattes medinnflytelse, jf. artikkel 38.
 • Hver medlemsstat må ha en tilsynsmyndighet som fører tilsyn med FE-stiftelser registrert i medlemsstaten, jf. artikkel 45.
 • Tilsynsmyndigheten skal føre tilsyn med at styret i stiftelsen opptrer i samsvar med stiftelsens vedtekter, forordningen og eventuell nasjonal rett, jf. artikkel 46.
 • Forordningen har også minstekrav til hvilke reaksjonsmuligheter tilsynsmyndigheten skal ha ved for eksempel styrets brudd på vedtektene, forordningen eller nasjonal rett. Det er blant annet inntatt bestemmelser om granskning, advarsler til styret, instrukser til styret, avsetting av styremedlem og beslutning om avvikling av en stiftelse, jf. artikkel 46.
 • Forordningen har også bestemmelser om den skattemessige behandlingen av en FE-stiftelse, jf. artikkel 49. 

Merknader

Det er idag store ulikheter i medlemsstatenes rett når det gjelder hva som skal regnes som en stiftelse, og også i de reglene som gjelder for stiftelser. Medlemsstatenes har gitt uttrykk for skepsis mht. til hvordan stiftelsene skal kontrolleres, samt den skattemessige behandlingen av slike stiftelser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Kontrollen med stiftelser opprettet i en annen medlemsstat vil trolig være vanskeligere enn kontrollen med norsk stiftelser. Den skattemessige behandlingen av europeiske stiftelser kan også reise problemer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2012)35 final
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen