6. endring til direktiv 96/98/EF om skipsutstyr

Kommisjonsdirektiv 2010/68/EF av 22. oktober 2010 som endrer Rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr...

Commission Directive of 22. October 2010 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXXII. Skipsutstyr

Status

Direktiv 2010/68 ble fastsatt 22. oktober 2010.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2010/68/EF endrer vedlegg A.1 og A.2 til råds- og parlamentsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet) for sjette gang. Skipsutstyrsdirektivet gir regler om utstyr som plasseres om bord på skip som går i internasjonal fart og inneholder også krav til testing- og prøvestandarder. Kravene i skipsutstyrsdirektivet baserer seg på internasjonale konvensjoner og tilhørende teststandarder. De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet. I det endrede vedlegg A.1 er to nye produktgrupper tatt inn  og tre produktgrupper er flyttet fra A.1 til A.2 (liste over utstyr det ikke finnes detaljerte prøvestandarder for i internasjonale instrumenter). Øvrige endringer gjelder interne flyttinger i vedlegg A.1

Merknader

For å holde tritt med endringene i IMOs (den internasjonale skipsfartsorganisasjon) regelverk, har Kommisjonen lagt opp til at vedleggene A.1 og A.2 til skipsutstyrsdirektivet skal oppdateres årlig. Det er i norsk interesse at kravene i skipsutstyrsdirektivet stemmer overens med kravene som følger av IMOs instrumenter.  Endringsdirektivet er vedtatt etter forskriftsprosedyren med kontroll, og Kommisjonens ekspertkomite for sjø- og miljøsikkerhet (COSS) ble konsultert. COSS var enige i Kommisjonens forslag. Norge er representert i COSS ved NHD/Sjøfartsdirektoratet.  I tillegg til Sjøfartsdirektoratet har Post- og teletilsynet og tekniske kontrollorgan utpekt av Norge kommet med innspill til det nye vedlegget. Kommisjonen holdt blant annet et høringsmøte i 16. juli 2010 om forslag til endringer fastsatt i direktiv 2010/68 hvor Sjøfartsdirektoratet deltok.Skipsutstyrsdirektivet og de senere endringsdirektivene er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr 56d og vedlegg II kapittel XXXII nr 1.

Sakkyndige instansers merknader

Endringsdirektivet har vært på høring blant rederiorganisasjonene og de tekniske kontrollorganene i Norge. Det framkom ingen merknader i høringsrunden.

Vurdering

Tekniske krav for godkjenning av skipsutstyr som skal rattmerkes blir gjort gjeldende fra og med 10. desember 2011. Skipsutstyrsdirektivets overgangsbestemmelser gjelder og innebærer at utstyr som blir sertifisert og rattmerket inntil dagen før de nye kravene trår i kraft dvs. 9. desember 2011, fortsatt kan settes på markedet og installeres om bord i norske skip frem til 9. desember 2013.  

Gjennomføring av direktiv 2010/68 innebærer at Sjøfartsdirektoratets skipsutstyrsforskrift (for-1998-12-29-1455) og Post- og teletilsynets forskrift om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr må endres slik at listene over utstyr oppdateres.  

Utover forskriftsendringer medfører ikke endringsdirektivet nye økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Etter Sjøfartsdirektoratets vurdering vil endringsdirektivet heller ikke medføre større økonomiske eller administrative følger for næringen.  

Konklusjon: Direktivet anses relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(1996)628
Rettsaktnr.: 2010/068/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/098/EF
Celexnr.: 32010L0068

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.11.2010
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 18.04.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.12.2011
Til toppen