Bisfenol A i tåteflasker

Kommissionsdirektiv 2011/8/EU som endrer Direktiv 2002/72/EF når det gjelder forbud mot bruk av bisfenol A i tåteflasker av plast...

Commission Directive 2011/8/EU of 28 January 2011 amending Directive 2002/72/EC as regards the restriction of use of Bisphenol A in plastic infant feeding bottles ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.12.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 28. januar 2011 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Et nytt direktiv på området materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler - matkontaktmaterialer - medfører en endring av Kommisjonsdirektiv 2002/72/EF (plastdirektivet) som innebærer at bisfenol A (BPA) ikke tillates brukt i produksjon av tåteflasker. Direktivet innebærer at det innen EU vil være forbudt å produsere tåteflasker med BPA fra og med 1. mars 2011. Fra og med 1. juni 2011 vil det også være forbudt å importere og omsette tåteflasker med BPA.

EFSA, EUs mattrygghetsmyndighet, har nylig gjort en risikovurdering av BPA, der de har gjennomgått flere hundre studier for å finne ut om BPA har skadelige effekter. De svært få studiene som antyder en slik skadelig effekt, er så mangelfulle at EFSA mener det ikke er vitenskapelig hold i dem og at de ikke kan tas hensyn til. De er likevel nevnt i sammendraget i rapporten, og dette har medført at noen tolker det slik at EFSA tross alt presenterer en usikkerhet. EFSA selv nedtoner denne usikkerheten og forklarer at alle funn skal fremkomme i rapporten selv om de ikke legges vekt på.

Til tross for EFSAs egen konklusjon har Kommisjonen innført et forbud, men fordi usikkerheten i EFSAs rapport er så svak, vil forbudet kun gjelde de viktigste produkter for de mest sårbare gruppene, nemlig tåteflasker der det skjer gjentatt oppvarming og dermed økt grad av migrasjon.

Merknader

Implementering av rettsakten i norsk rett medfører en endring i matkontaktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konsekvenser for næringen:

Mattilsynet hadde et møte med representanter for dagligvare-, apotek- og leketøysbransjen den 18. november 2009. Der forsikret møtedeltagerne at de hadde trukket alle BPA-tåteflasker fra markedet, og at de ikke hadde til hensikt å gjeninnføre dem pga gode alternative produkter. Rettsakten skulle derfor ikke medføre økonomiske eller andre konsekvenser for industrien.

Konsekvenser for forbrukerne:

Forbrukerne er idag beskyttet fordi produktene ikke finnes på markedet. Dette direktivet vil sørge for at beskyttelsen opprettholdes også fremover.

Konsekvenser for Mattilsynet: 

For Mattilsynet vil tilsyn med tåteflasker kunne bli tillagt ordinært tilsyn, slik at det heller ikke for myndighetene burde bli nevneverdige konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/8/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/72/EF
Celexnr.: 32011L0008

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2011
Frist returnering standardskjema: 18.03.2011
Dato returnert standardskjema: 15.03.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 070/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.01.2011
Høringsfrist: 20.02.2011
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker