Diettfôr til hund og katt

Kommisjonsforordning (EU) nr 1070/2010 av 22. november 2010 som endrer direktiv 2008/38/EF ved å tilføye til listen over fôr med særlige ernæringsformål formålet å støtte stoffskifte i leddene ved osteoartritt hos hund og katt...

Commission Regulation (EU) No 1070/2010 of 22 November 2010 amending Directive 2008/38/EC by adding to the list of intended uses as a particular nutritional purpose the support of the metabolism of the joints in the case of osteoarthritis in dogs and cats...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning av et nytt bruksområde for fôrblandinger med særlige ernæringsformål, såkalte diettfôr. Dette bruksområdet skal gi støtte til stoffskiftet i ledd hos hunder og katter med osteoartritt. Osteoartritt er en samlebetegnelse på nedbrytende forandringer i ledd. Godkjenningen er gitt i samsvar med direktiv 2008/38/EF, liste over fôr med særlige ernæringsformål, og dette bruksområdet er listeført i vedlegg 1, del B.  Det som er ernæringsmessig karakteristisk for disse diettfôrene, ett til hund og ett til katt, er fôrenes minimumsinnhold av omega-3 fettsyrer. Diettfôret til hund skal inneholde minimum 3,3% omega-3 fettsyrer og 0,38% eikosapenaensyre (EPA) beregnet av tørrstoffet. Diettfôret til katt skal inneholde minimum 1,2% omega-3 fettsyrer og 0,28% dokosaheksaensyre (DHA) av tørrstoffet. Begge fôr skal inneholde tilstrekkelig med vitamin E og fôret til katt skal også ha forhøyet innhold av methionin og mangan. Alle foran nevnte stoff skal deklareres for de respektive fôr. Anbefalt bruksperiode er satt til tre måneder, og det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk og ved fortsatt bruk utover tre måneder. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsa, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr 1290 om fôrvarer. Endringen foretas i liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål som er en del av vedlegg 5. Rettsakten oppretter en ny gruppe godkjente diettfôr til hund og katt. Dette er etterspurt av forbrukerne og markedet for diettfôr. Rettsakten vil ikke få økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse –og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1070/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R1070

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.11.2010
Frist returnering standardskjema: 07.01.2011
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2011
Høringsfrist: 21.02.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker