Økodesign, kommersielle utstillings kjøle- og fryseapparater

Arbeidsdokument for kommisjonsforordning om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av kommersielle utstillings kjøle- og fryseapparater (Ener lot 12)

WORKING DOCUMENT In the framework of the implementation of Commission Regulation (EU) No…/…implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for refrigerated commercial display cabinets

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.12.2010

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Et kravforberedende studium for kommersielle utstilling kjøle-fryseapparater ble fullført i 2007 uten at det forelå konkrete forslag til miljø- og energikrav. Den 23. april 2010 la Kommisjonen frem et arbeidsdokument som NVE kommenterte på i januar 2011. NVEs kommentar baserte seg på uttalelser fra Sintef. Dokumentet den gang var preget av å være en skisse med mange åpne spørsmål der medlemslandene ble bedt om å ta stilling. Kommisjonen innkalte til et nytt møte i samrådsforum den 19. januar 2012 uten at dette brakte arbeidet videre. Det ble derfor besluttet at en ny kravforberedende studie skulle gjennomføres og denne ble sluttført våren 2014. NVE var representert på et Technical Working Group-møte i desember 2013, men har senere ikke prioritert produktgruppen. Forslag til både økodesignforordning og energimerkeforordning ble behandlet i samrådsforum den 2. juli 2014. NVE deltok ikke i møtet.

Sammendrag

Arbeidsdokumentet beskriver en mulig økodesignforordning for kommersielle utstillings kjøle- og fryseapparater.

Økodesigndirektiv 2009/125 fastsetter rammer for utforming av miljø- og energikrav til energirelaterte produkter. De produktspesifikke kravene settes i forordninger som regulerer produktenes adgang til EØS. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å bla øke energieffektiviteten med 20% i EU, sammenlignet med 1990.

Per i dag finnes ingen EU-lovgivning som spesielt omhandler energibruk i kommersielle kjøle-fryseapparater. Dersom ingen energieffektiviseringstiltak settes inn, viser et business-as-usual scenario at energibruken for denne produktgruppen vil øke til 69 TWh/år i 2015 og 73 TWh/år i 2020. Energisparepotensialet for denne produktgruppen innen EU er i de forberedende studiene (avsluttet i 2007) anslått til å utgjøre 14 TWh/år i 2015 og 26 TWh/år i 2020.

Gjennomsnittlig levetid for kommersielle kjøle-/fryseapparater varierer med design og bruken, men man regner 9-10 år for skap og disker og ca. 8 år for iskremfrysere og drikkevarekjølere. Ser man på produktenes totale energibehov i et livssyklusperspektiv, utmerker energibruk i driftsfasen seg som klart størst med en andel opp mot 98 % av det totale energibehovet knyttet til produktet.

Produkter som foreslås omfattet i forslag til forordning:
- Utstillings kjøle-/fryseskap og -disker og kjølevareautomater.

Følgende produkter foreslås unntatt:
- Kjøleanlegg som ikke er integrert i produktet.
- Profesjonelle lagringskjøleskap er unntatt fordi de omfattes av kravene til profesjonelle kjøleskap i den, per i dag, upubliserte forordningen COMMISSION REGULATION (EU) No …/..  of XXX  implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, condensing units and process chillers.

Forslag til økodesignkrav:
Minimumskrav for produktets energieffektivitet, uttrykt ved en energieffektivitetsindeks (EEI), foreslås innført trinnvis på datoen 1. januar i årene 2017, 2019 og 2021.

Det foreslås krav til produktinformasjon:
- Opplysning om Global Warming Potential (GWP)-verdi for benyttet kjølemiddel.
- Opplysning om hvordan produktet plukkes fra hverandre etter avhending med tanke på gjennvinning og gjenbruk av materialer.

Merknader

  • Hjemmel i EU-traktaten

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

  • Gjeldende norsk lovgivning og politikk på økodesignområdet

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

  • Rettslige konsekvenser for Norge

Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av en eventuell økodesignforordning for kommersielle utstillings kjøle- og fryseapparater vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

NVE informerte kort om det pågående regelverksarbeidet i SU Energi den 19.09. 2014.

Et første utkast til en forordning (arbeidsdokument av 23. april 2010) ble i november 2010 sendt til produsenter av kjøle-fryseapparater, standardiseringsorganisasjoner, NHO-organisasjoner, relevante statlige etater, forskningsinstitusjoner og andre. NVE mottok et innspill fra Sintef Energiforskning. Den 3. juni 2014 hadde NVE en elektronisk høring av reviderte arbeidsdokumenter som Kommisjonen hadde distribuert i forbindelse med et møte i samrådsforum den 2. juli 2014. NVE mottok ingen høringsinnspill.

Vurdering

Kommersielle frittstående kjøle-/fryseskap og -disker for oppbevaring og utstilling av kjøle- og frysevarer samt kjølevareautomater har stor utbredelse i Norge. Det finnes få eller ingen norske produsenter av produktene. En eventuell økodesignforordning for produktgruppen vurderes å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

Lenke til den kravforberedende studien: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/comrefrig/stakeholders.html

Lenke til arbeidsdokumentet til møte i samrådsforum den 2. juli. 2014:
http://www.eceee.org/ecodesign/products/commercial_refrigerators_freezers/FinalReport_Lot12

http://www.nve.no/no/Energi1/Oko-design-av-energirelaterte-produkter/Nyheter-om-okodesign-av-energirelaterte-produkter/Feil-i-tidligere-utsendte-dokumenter---utkast-til-okodesign--og-energimerkekrav-for-kommersielle-utstillingskjole-frysemobler/


Dette EØS- notatet er oppdatert på bakgrunn av Kommisjonens utsendte arbeidsdokumenter til samrådsforum 2. juli 2014 samt diskusjonene i møtet.
 

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen