Elektronisk utveksling av data, sjåførkort

Kommisjonsrekommandasjon av 13. januar 2010 - 2010/19/EU...

Commission Recommendation on the secure exchange of electronic data between MS to check the uniqueness of driver cards that they issue...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.05.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Kommisjonsrekommandasjon 2010/19/EU ble vedtatt i Kommisjonen 13. januar 2010. Det oppfordres til at rekommandasjonen blir iverksatt innen 30. juni 2010.

Rekommendasjonen ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 10. november 2010 ved komitebeslutning 122/2010. Rettsakten anses implementert i norsk regelverk ettersom løsningene som den anbefaler allerede er i bruk i Norge.

Sammendrag av innhold

I forbindelse med endringsforordning 1266/2009 om den tiende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) nr 3821/85 om bruk av fartsskriver på veg, ble det innført en ny bestemmelse 268a i kapittel 7 om krav til elektronisk utveksling av datainformasjon mellom medlemsland. Formålet med dette var å gjøre det mulig å kontrollere at sjåførene kun innehar ett gyldig sjåførkort. Det er i bestemmelsen 268a ikke stilt krav til hva slags elektronisk system som skal brukes.

I tillegg sier bestemmelsen at elektronisk utveklsing av data også bør kunne foretas ved kontroll på veg og i bedrift.

I denne rekommandasjonen er TACHOnet tatt inn som det elektroniske systemet for utveksling av elektronisk data. Begrunnelsen er blant annet at dette er et etablert og pålitelig system for utveksling av data på sjåførkort, som 28 medlemsland allerede har knyttet seg til.

TACHOnet var i sin tid en del av arbeidet ved innføring av digitale fartsskriversystem. Det er, gjennom prosjektet om innføring av digital fartsskriver (EU-MIDT), skrevet Guidance til hvordan medlemslandene skal uveksle data elektronisk med TACHOnet som en løsning. Dette er bakgrunnen for at så mange medlemsland har knyttet seg til systemet.

Merknader

Statens vegvesen utveksler data elektronisk gjennom TACHOnet i tråd med de anbefalinger som er listet opp i rekommandasjonen Annex 1 i forbindelse med kortutstedelseprosessen.

I tillegg anbefales det at TACHOnet brukes i kontroll på veg eller i bedrift for å sjekke sjåførkort. For Statens vegvesens kontrollører blir dette gjort i kontroll på veg i dag. Politiets kontrollører bruker ikke et kontrollverktøy som er knyttet opp til TACHOnet, og har derfor ikke denne funksjonen. Ved bedriftkontroll som bare utføres av Statens vegvesen, sjekkes ikke sjåførkortet opp mot TACHOnet. Dagens løsning anses for tilfredsstillende.

Innføringen av rekommandasjonen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Elektronisk utveksling av status på sjåførkort ved bruk av TACHOnet, slik det er beskrevet i rekommandasjonen, er allerede innført i dag. Norge oppfyller både kravene til elektronisk utvkelsing i rådsforordning 3821/85 vedlegg 1 B 268a, og det som fremgår av rekommandasjonen. Rettsakten er vurdert relevant og akseptabel. 

Innføring av rekommandasjonen påvirker heller ikke andre mulige dataløsninger. Siden Statens vevesen er ansvarlig for kortutstedelsen, og dette ikke berører politiet som bare kontrollerer, er det heller ikke problematisk. Politiet bør likevel vurdere om de skal skaffe seg en kontrollmulighet ved å bruke TACHOnet i sin utekontroll på veg.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/1301/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010H0019

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2010
Frist returnering standardskjema: 25.02.2010
Dato returnert standardskjema: 11.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 122/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 11.11.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen