Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 104/2010 av 5. februar 2010 om godkjenning av kaliumdiformiat som tilsetningsstoff i fôr til avlspurker (innehaver av godkjenningen BASF SE) og endring av forordning (EF) nr. 1200/2005...

Commission Regulation (EU) No 104/2010 of 5 February 2010 concerning the authorisation of potassium diformate as a feed additive for sows (holder of the authorisation BASF SE) and amending Regulation (EC) No 1200/2005...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen omhandler regodkjenning av kaliumdiformiat som tilsetningsstoff i purkefôr. Preparatet var tidligere foreløpig godkjent og senere permanent godkjent til samme formål i tråd med direktiv 70/524/EØF. I følge forordning (EF) nr. 1831/2003, tilsetningsstoff-forordningen, skal stoffer godkjent ved tidligere direktiv søkes regodkjent etter denne forordningen. Firmaet BASF SE har søkt om og fått regodkjent preparatet, og godkjenningen har varighet til 26.02.2020. Kaliumdiformiat er nå klassifisert i kategorien Zootekiske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer og har identifikasjonsnr. 4d800. Som en følge av dette, oppheves den tidligere godkjenningen av preparatet.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De bekrefter også at det har gunstig virkning på avlspurkenes produksjon. Kaliumdiformiat skal tilsettes fôrblandinger i form av en premiks. Brukes det en blanding av forskjellige kilder for kaliumdiformiat som tilsetningsstoff, skal ikke det samlede innholdet i fôrblandingen overskride grenseverdien på 12 000 mg/kg fullfôr. Preparatet kan skade øynene, så det anbefales å benytte verneutstyr og eventuelt ta andre forholdsregler når det håndteres. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas ved at kaliumdiformiat i purkefôr tilføyes i forskriftens vedlegg II (ny godkjenning etter forordning (EF) nr. 1831/2003), og slettes i vedlegg I (tidligere godkjenning etter direktiv 70/524/EØF). Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser, da preparatet har vært godkjent til samme formål og på samme betingelser siden 2005.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 104/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0104

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2010
Frist returnering standardskjema: 11.03.2010
Dato returnert standardskjema: 19.04.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.02.2010
Høringsfrist: 13.04.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen