Veterinære grensekontrollstasjoner mv.

Kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 som fastsetter en liste over godkjente grensekontrollstasjoner, visse regler om inspeksjonene som gjennomføres av kommisjonens veterinæreksperter og om veterinærenheter for Traces...

Commission decision 2009/821/EC of 28 September 2009 drawing up a list of approved border inspection posts, laying down certain rules on the inspections carried out by Commission veterinary experts and laying down the veterinary units in Traces...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.01.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

1) Rettsakten fastsetter en oppdatert liste over godkjente veterinære grensekontrollstasjoner i EU og opphever vedtak 2001/881/EF med tidligere fastsatt liste over godkjente veterinære grensekontrollstasjoner i EU.

2) Rettsakten fastsetter regler om at kommisjonens veterinæreksperter (FVO) skal gjennomføre inspeksjoner av alle veterinære grensekontrollstasjoner og av andre ankomststeder hvor det kan ankomme kjæledyr eller personlige forsendelser av animalske produkter. FVO skal ved inspeksjon vurdere de mulige risiki for dyre- og folkehelsen som foreligger på de veterinære grensekontrollstasjonene som inspiseres. FVO skal også vurdere om felleskapsreglene i EU overholdes i forhold til infrastruktur, utstyr og prosedyrer på de enkelte veterinære grensekontrollstasjoner.

3) Rettsakten fastsetter en definisjon av en veterinærenhet for det elektroniske datasystemet Traces i EU. 

En veterinærenhet for Traces er steder der den kompetente myndighet i det enkelte medlemsland, både sentralt, regionalt og lokalt er utpekt til å håndtere og tilrettelegge for Traces-systemet, inklusive ved de veterinære grensekontrollstasjonene. Traces skal være innlemmet ved alle utpekte veterinærenheter i EU. Et medlemsland skal bare peke ut veterinærenheter som har tilstrekkelig utstyr, og er i stand til å fungere i samsvar med Traces-funksjonene. Rettsakten fastsetter en liste over alle veterinærenheter med nye enhetsnummer for Traces. Rettsakten opphever vedtak 2002/459/EF som gjelder listen over enheter i edb-nettet "Animo" og opphever vedtak 91/398/EØF om edb-basert kommunikasjonsnett mellom veterinærmyndighetene (Animo).

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Ny oppdatert liste over godkjente veterinære grensekontrollstasjoner i EU og liste over Traces-enhetene med de nye kodene er sendt ut til orientering til de norske veterinære grensekontrollstasjonene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

 Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/821/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0821

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.11.2009
Frist returnering standardskjema: 25.12.2009
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker