Plantevernmiddelrester 600/2010

Kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2010 av 8. juli 2010 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder tillegg og endringer relatert til eksempler på beslektede eller andre produkter som samme grenseverdi gjelder for...

Commission Regulation (EU) No 600/2010 of 8 July 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards additions and modifications of the examples of related varieties or other products to which the same MRL applies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.07.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 8. juli 2010, publisert i Official Journal 8. juli 2010 og trådte i kraft i EU 28. juli 2010. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 som er listen over produkter som det skal fastsettes grenseverdier for. Endringene er gjort fordi nye typer frukter, grønnsaker og kornsorter har blitt tilgjengelig i medlemsstatene. I kolonnen "Eksempler på beslektede eller andre kulturer som samme grenseverdi skal gjelde for" inkluderes følgende varianter: mineola, slåpetorn, bjørnebær, nektarbringebær, physalis, limekvat, mangostan, dragefrukt (rød pitaya), jordmandel (chufa) stikkelsbærkiwi (kiwibær), løpstikke, angelikarot, gentianarot, tretomat, gojibær, bukketorn (wolfberry), choi sum, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, erte- og reddikblad, amarantspinat og frø, agretti, frø av andre frukter i gresskarfamilien enn gresskar, quinoa, hyllblomster, ginkgoblad, spiselige blomster, mynte og vilt.  

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten inkluderer flere eksempler på kulturer en grenseverdi skal gjelde for. Disse produktene kan også være eller komme på markedet i Norge. At de nå er oppført som eksempler, gjør det enklere å vurdere hvilken grenseverdi som skal gjelde ved kontroll av restmengder av plantevernmidler i nye importerte kulturer.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til økonomiske eller adminstrative konsekvenser av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 600/2010
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32010R0600

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.07.2010
Frist returnering standardskjema: 27.08.2010
Dato returnert standardskjema: 27.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 029/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.07.2010
Høringsfrist: 20.10.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 03.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen