Renhetskriterier for neotame

Kommisjonsdirektiv 2010/37/EF om endringer i direktiv 2008/60/EF om spesifikke renhetskriterier for søtstoffer...

COMMISSION DIRECTIVE 2010/37/EU of 17 June 2010 amending Directive 2008/60/EC laying down specific purity criteria on sweeteners ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.07.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsdirektiv 2008/60/EF om spesifikke renhetskriterier for søtstoff til bruk i næringsmidler ved at renhetskriteriene for neotam (E961) blir satt inn rett etter Neohesperidine  dihydrochalcone (E 959) i Vedlegg I. Kommisjonsdirektiv 2008/60/EF fastsetter renhetskriterier for de søtstoff som er oppført i stofflisten i direktiv 94/35/EF om søtstoff til bruk i næringsmidler. Neotam som søtstoff og smaksforsterker er risikovurdert av European Food Safety Authority (EFSA) og er ansett som trygt i de næringsmidlene og bruksmengder som er forslått. Neotame (E961) ble ved endringsdirektiv 2009/163/EF oppført på positivlisten i direktiv 94/35/EF om søtstoff til bruk i næringsmidler, og det er derfor nødvendig å sette spesifikasjoner for dette tilsetningsstoffet.

Merknader

Implementering av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring av forskrift av 21. desember 1993 nr 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Forskriftsendringen skal høres.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/37/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010L0037

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.06.2010
Frist returnering standardskjema: 30.07.2010
Dato returnert standardskjema: 27.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 029/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2010
Høringsfrist: 20.10.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker