Vet-import-dyr av hestefamilien

Kommisjonsvedtak 2010/346/EU av 18. juni 2010 om beskyttelsetiltak i forhold til smittsom anemi i Romania...

Commission Decision 2010/346/EU of 18 June 2010 on protective measures with regard to equine infectious anaemia in Romania...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.07.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 26. juli 2010 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2010/346/EU fastsetter beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania. Vedtaket gjelder dyr av hestefamilien fra Romania samt sæd, egg og embryo eller blodprodukter fra slike dyr. Dyr som går i transitt gjennom Romania på store veier eller som transporteres uten avbrudd gjennom landet direkte til slakteri for slakting, er ikke omfattet. Vedtaket pålegger rumenske myndigheter å sørge for tiltak i form av isolering under offentlig tilsyn, testing, rapportering samt utstedelse av dokumentasjon i form av henholdsvis helsesertifikater og identifikasjonsdokumenter (pass) for dyr av hestefamilien. Videre stilles det krav om at alle dyr av hestefamilien skal være merket med en elektronisk transponder. Det følger også av vedtaket at forsendelser skal meldes til bestemmelsesstedet via Traces minst 36 timer før ankomstidspunktet. Videre pålegger vedtaket andre medlemsland å sikre at dyr av hestefamilien som importeres fra Romania enten slaktes innen 72 timer etter ankomst til mottakerslakteriet eller isoleres under offentlig veterinærtilsyn. Det stilles også krav om særskilt testing av dyrene både i forbindelse med import og før videre eksport til annet medlemsland.  

Merknader

Vedtaket er gjennomført i forskrift 26. juli 2010 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania. I § 1 reguleres forskriftens virkeområde. Av § 2 første ledd følger at det er forbudt å importere dyr av hestefamilien fra Romania samt sæd, egg og embryo eller blodprodukter fra slike dyr. I annet ledd gjøres unntak fra importforbudet slik at dyr av hestefamilien og serum samt frossen sæd og embryo fra slike dyr likevel kan importeres dersom krav om henholdsvis helsesertifikater og identifikasjonsdokumenter (pass) samt merking med elektronisk transponder er oppfylt. Kravene om slakting eller isolering og om testing av dyrene etter ankomst følger av § 3. I § 4 reguleres krav om testing dersom dyrene eksporteres til andre EØS-land før det er gått 90 dager etter ankomst på mottakervirksomheten. Videre er det tatt inn en bestemmelse i paragrafens annet ledd hvorav følger at dyrene skal være fulgt av et helsesertifikatet som angitt i vedlegg til forskriften.

Forskriften innebærer at det fastsettes nye krav ved import av dyr av hestefamilien fra Romania. Dyreeiere får plikt til å isolere dyr mens både dyreeiere og slakterier får plikt til å sørge for at det utføres tester av dyrene. Veterinærinstituttet utfører agar-gel-immundiffusjonstester. Testen for første dyr koster kroner 270 pluss moms. Dersom det rekvireres tester for flere dyr betales halv pris for de øvrige dyrene. Mattilsynet får en plikt til å føre tilsyn med dyr som er isolert etter forskriften § 3 første ledd b). Imidlertid har det, ifølge opplysninger fra Statistisk sentralbyrå, verken i 2009 eller i perioden januar til juni 2010 vært importert dyr av hestefamilien fra Romania. Vi vurderer det derfor slik at forskriften ikke vil få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Saken skal ikke notifiseres til ESA. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0346/2010/EF
Celexnr.: 32010D0346

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 26.07.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker