Forsiden

Brannklassifisering av fugemasser

Kommisjonsvedtak av 9. februar 2010 om klassifisering av visse byggevarers yteevne med hensyn til reaksjon ved brann for lufttørkende fugemasser...

Commission Decision, 2010/83/EU, of 9 February 2010 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards air drying jointing compounds ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og regionaldepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Sammendrag av innhold

Vedtaket er fattet til gjennomføring av EØS-avtalens artikkel 23 første ledd litra a, særlig bilag II, Rådsdirektiv 89/106/EØF, jf. direktivets artikler 20 (2) og 12 (2) litra b. Vedtaket er publisert i Official Journal nr. L38 av 11. februar 2010.Bestemmelsene om brannklassifisering vil bli nedfelt i harmoniserte standarder utarbeidet av CEN og EOTAs retningslinjer for de nevnte varegrupper. Gjeldende rettTeknisk forskrift til plan- og bygningsloven kapittel V gjennomfører Rådsdirektiv 89/106/EØF og kommisjonsvedtak som gjelder gjennomføringen av dette direktiv, herunder det foreliggende vedtak.  

Merknader

Norske interesser Vedtaket innebærer at produsenter av de aktuelle byggevarene må underlegge sine produkter felles-europeiske regler. Dette ses på fra norsk side som en fordel bl.a. med hensyn til å bygge ned handelshindringer samt ivareta grunnleggende krav med hensyn til sikkerhet og andre aspekter som er viktige for den allmenne velferd uten at nåværende og berettigede vernenivåer i medlemsstatene blir redusert. For øvrig har norske byggevareeksperter vært delaktig i den prosessen som har resultert i bestemmelsene, gjennom arbeidet i Det stående byggeutvalg, nedsatt etter artikkel 19 i Byggevaredirektivet og i Kommisjonens ekspertgruppe på brann.Forhandlingssituasjon Det forhandles ikke ytterligere om bestemmelsene for de nevnte varegruppene. Det er en løpende prosess i Det stående byggeutvalg å få fram nye vedtak om klassifikasjons- og attestasjonssystemene for stadig nye varegrupper og andre vedtak relevante for gjennomføringen av Byggevaredirektivet. Norge deltar i denne prosessen gjennom deltakelse i Det stående byggeutvalg. Andres synspunkter Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en fast referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra bransjen, byggforskning, byggstandardisering og fra bygningsmyndighetene. Ut over dette forespørres eksperter på konkrete områder, og deres synspunkter samordnes og blir en del av de omforente norske kommentarene. Kommentarer avgis kontinuerlig, i takt med Kommisjonens arbeidsprogram. Rettslige konsekvenser Dokumentasjonsplikten som er nedfelt i teknisk forskrift, jf. Byggevaredirektivet, gir hjemmel til å stille krav om vurdering og erklæring av samsvar med tekniske spesifikasjoner som følger av Kommisjonens vedtak. Den reelle gjennomføringen av vedtakets bestemmelser vil skje ved gjennomføring av de harmoniserte standardene (hNS EN), og ved innføringen av europeiske tekniske godkjenninger (ETA) etter hvert som disse foreligger. Disse vil konkretisere grunnlaget for attestasjon av samsvar og klassebestemmelse for de enkelte produkter/produktgrupper. Det antas således ikke å være behov for yttlerigere endringer av regelverket.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Vedtaket anses relevant og akseptabelt for Norge.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0083/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0083

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.02.2010
Frist returnering standardskjema: 09.04.2010
Dato returnert standardskjema: 25.06.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: