Endring av innvilget helsepåstand

Kommisjonsforordning (EU) nr. 376/2010 av 3. mai 2010 om endring av forordning (EF) nr. 983/2009 om innvilgelse og avslag på visse helsepåstander som viser til redusert sykdomsrisiko og til barns utvikling og helse...

Commission Regulation (EU) No 376/2010 of 3 May 2010 amending Regulation (EC) No 983/2009 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on food and referring to the reduction of disease risk and to children?s development and health...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 3. mai 2010 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer bruksbetingelsene i allerede innvilgede søknader i forordning (EF) nr. 983/2009. Sistnevnte rettsakt inneholder avgjørelser av søknader om bruk av helsepåstander etter artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1924/2006 om bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler (påstandsforordningen). Helsepåstander etter denne bestemmelsen gjelder påstander som viser til redusert sykdomsrisiko og til barns utvikling og helse. 

De konkrete påstandene i forordning (EF) nr. 983/2009 som endres, gjelder plantesteroler/stanolers effekt på blodkolesterol og effekten ALA (omega-3)/LA (omega-6) har på normal vekst og utvikling hos barn. Etter at forordningen ble vedtatt, har man på bakgrunn av nye vurderinger fra EFSA sett at de opprinnelig fastsatte bruksbetingelsene må endres. For plantesteroler/stanoler innføres mer spesifikke krav til hva informasjonen til forbruker skal inneholde og for hvilke produkter det kan gis opplysninger om størrelsen på effekten. For ALA/LA endres angivelsen av inntaket fra % av total energi til gram.  

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en en endring i henvisningsbestemmelsen i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler som gjennomfører forordning (EF) nr. 983/2009.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Virksomhetene:

Virksomhetene som bruker denne typen påstander, vil måtte endre sine påstander i tråd med de endrede bruksbetingelsene. 

Forbrukerne:

Endringene innebærer at det må gis en mer omfattende informasjon til forbrukerne.   

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Endringen skjer på bakgrunn av oppdaterte vurderinger fra EFSA.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 376/2010
Basis rettsaktnr.: 1924/2010
Celexnr.: 32010R0376

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2010
Frist returnering standardskjema: 23.06.2010
Dato returnert standardskjema: 02.07.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2010
Høringsfrist: 01.10.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen