Forordning om gjennomføring av 2009/16

Kommisjonsforordning av 20 mai 2010 om gjennomføring av artikkel 14 i direktiv 2009/16/EF om utvidet inspeksjon av skip...

Commission regulation of 20 May 2010 on of the European Parliament and of the Council as regards expanded inspections of ships...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.09.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Forordningen ble fastsatt 20. mai 2010, og er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII.V,56bc. Forordningen er gjennomført i norsk rett med virkning fra 01.01.2011.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har fastsatt en forordning om gjennomføring av artikkel 14 i direktiv 2009/16/EF om havnestatskontroll. Artikkel 14 i havnestats­kontrolldirektivet omhandler utvidet inspeksjon av skip. Nærmere hva som skal kontrolleres og hvilke risikoområder som skal dekkes følger av direktivets vedlegg VII. Etter artikkel 14 (4) skal Kommisjonens i samsvar med prosedyren omtalt i artikkel 31 (komitologi) vedta tiltak for gjennomføring av vedlegg VII.  Innholdet i forordningen er drøftet med Kommisjonens ekspertkomité for skipssikkerhet og hindring av forurensing fra skip (COSS), hvor Norge ved Nærings- og handelsdepartementet og Sjøfartsdirektoratet i denne sammenheng også deltar. Forslag til forordning ble sendt på skriftlig høring blant medlemmene i perioden 18. desember 2009 til 25. januar 2010. Norge hadde ikke kommentarer til forslaget.  Forordningen pålegger medlemsstatene i tilfeller hvor utvidet inspeksjon av skip må foretas i havnestatskontrollen å kontrollere de områdene som framgår av forordningens vedlegg I, så langt de passer. Hvor vedlegg I for enkelte typer skip ikke spesifiserer noe bestemt kontrollområde skal inspektøren avgjøre hvilke områder som velges ut for inspeksjon. Listen er utarbeidet under hensyntagen til Paris MoU (The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control).

Merknader

Paris MoU og forordningen er harmonisert og Norge følger opp forpliktelsene etter begge regimer.  

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen pålegger medlemsstatene å undersøke nærmere angitte områder ved en utvidet inspeksjon av skip. Plikten til å foreta utvidet inspeksjon følger av havnestatskontrolldirektivet. Listen dekker de samme områdene som i Paris MoU og som Norge er folkerettslig forpliktet til å følge. Forordningen er gjennomført i forskrift 30. desember 2010 nr 1849 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv (havnestatskontrollforskriften) § 5 første ledd. Forordningen gjøres i sin helhet til en del av norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 428/2010
Basis rettsaktnr.: 16/2009
Celexnr.: 32010R0428

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2010
Frist returnering standardskjema: 08.07.2010
Dato returnert standardskjema: 01.09.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.01.2011

Lenker

Til toppen