Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 514/2010 av 15. juni 2010 om godkjenning av Pedicoccus pentosaceus (DSM 16244) som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter...

Commission Regulation (EU) No 514/2010 of 15 June 2010 concerning the authorisation of Pedicoccus pentosaceus (DSM 16244) as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.06.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning til mikroorganismen Pedicoccus pentosaceus (DSM 16244) som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter. Produktet er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler og har identifikasjonsnr. 1k2101. Godkjenningen er gitt fram til 6. juli 2020 og er ikke knyttet til noe spesielt firma. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. De har vurdert bruksområde og anlysemetode og finner dem akseptable. Det stilles krav om at det ved  bruk skal være et minste innhold av tilsetningsstoffet på 1x108 KDE/kg organisk materiale. Det anbefales videre å bruke verneutstyr ved håndtering av preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II.

Mikroorganismepreparatet har til hensikt å bedre surfôrgjæringen ved ensilering av ulike organiske materialer. I størst utstrekning vil det bli brukt til ensilering av planteprodukter. God surfôrgjæring bedrer kvaliteten på surfôret og gjør at fôrutnyttelsen forbedres. Det er allerede flere tilsvarende preparater i markedet, og godkjenningen av dette preparatet vil øke valgmulighetene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 514/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0514

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2010
Frist returnering standardskjema: 08.07.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2010
Høringsfrist: 15.10.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker