Merking av fôrvarer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2010 av 26. mai 2010 om overgangsordninger for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 hva gjelder bestemmelser om merking av fôrvarer...

Commission Regulation (EU) No 454/2010 of 26 May 2010 on transitional measures under Regulation (EF) No 767/2009 of the European Parliament and the Council as regards the labelling provisions for feed...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avytalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 454/2010 gir overgangsbestemmelser til forordning (EF) nr. 767/2009 om merking og omsetning av fôrvarer. Sistnevnte forordning trer i kraft i EU 1. september 2010. Den stiller en del nye krav til merking ved omsetning av fôrmidler, fôrblandinger og tilsetningsstoffer til både matproduserende og ikke-matproduserende dyr. Å endre merkingen av fôrvarer er en dyr og arbeidskrevende prosess, da alle etiketter, forpakinger, "vedleggssedler" eller annen informasjon ved omsetning må forandres. De fleste virksomheter produserer mange ulike produkter, som alle skal merkes etter forordning (EF) nr. 767/2009. Forordning (EU) nr. 454/2010  åpner for å kunne merke og omsette fôrvarer til produksjonsdyr etter forordning (EF) nr. 767/2009 i EU allerede fra 16. juni 2010. Det medfører en smidigere overgang til nye merkekrav, og virksomhetene får bedre tid til å tilpasse seg de nye kravene.

Fôr til kjæledyr har ofte lang holdbarhetstid og endringer i merkekravene som følger av forordning (EF) nr. 767/2009, er ikke så omfattende som for fôr til produksjonsdyr. Forordning (EU) nr. 454/2010 tillater derfor å merke fôrvarer til kjæledyr etter dagens regelverk fram til 31. august 2011. Deretter kan bare kjæledyrfôr med slik merking omsettes til lagervarer er brukt opp. Overgangsordningen med ett års utsatt ikrafttredelse for forordning (EF) nr. 767/2009 gjelder bare fôr til kjæledyr.

Merknader

Rettsakten vil medføre at overgangsbestemmelsene tas inn i forskriften om merking og omsetning av fôrvarer, som skal implementere forordning (EF) nr. 767/2009. Den rettsakten er imidlertid ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå. Det er derfor ikke fastsatt noen ny forskrift på dette området. Det tas sikte på at forordning (EF) nr. 767/2009 og forordning (EU) nr. 454/2010 innlemmes i EØS-avtalen samtidig. De vil da kunne bli implementert ved en forskrift om merking og omsetning av fôrvarer. Forordning (EF) nr. 767/2009 og forordning (EU) nr. 454/2010 vil bli sendt til høring samtidig, som utkast til forskrift om merking og omsetning av fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Bestemmelsen i forordning (EU) nr. 454/2010 om å ta i bruk basisforskriften fra 16. juni 2010, blir ikke aktuelt for Norge, da denne rettsakten ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

For virksomheter som produserer kjæledyrfôr vil det være en fordel å få en overgangsordning når kravene i forordning (EF) nr. 767/2009 trer i kraft. Det produseres mange ulike produkter med lang holdbarhetstid, og det er både rasjonelt, kostnadssparende og ressursvennlig å kunne benytte dagens regler for merking av kjæledyrfôr til lagerbeholdningen av slike fôrvarer er brukt opp. Det er imidlertid viktig å minne om at det ikke skal produseres for lager etter dagens regelverk lenger enn nødvendig.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 454/2010
Basis rettsaktnr.: 767/2009
Celexnr.: 32010R0454

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.05.2010
Frist returnering standardskjema: 18.06.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 009/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2010
Høringsfrist: 15.09.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker