Vet-tredjelandsimport

Kommisjonsvedtak 2010/333/EU av 14. juni 2010 som endrer vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Bahrain og Brasil i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien ...

Commission Decision 2010/333/EU of 14 June 2010 amending Decision 2004/211/EC as regards the entries for Bahrain and Brazil in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the European Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are aut...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.06.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er bekreftet tilfeller av sykdommen snive hos hester i Bahrain samt i en del av et område i Brasil som tidligere har vært sykdomsfritt. Formålet er å hindre spredning av dyresykdommen til andre medlemsstater. Kommisjonsvedtaket endrer i denne forbindelse på tredjelandslisten i vedlegg I til vedtak 2004/211/EF. I forskrift 31. desember 1998 nr 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien endres tredjelandslistene i vedlegg A slik at import av levende dyr av hestefamilien fra Bahrain og fra området Distrito Federal i Brasil ikke lenger er tillatt. Distrito Federal er en separat administrativ enhet beliggende i staten Goiás. Import skal fortsatt være tillatt fra øvrige deler av staten Goiás. Tilsvarende endres vedlegg F i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Merknader

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0333/2010/EF
Celexnr.: 32010D0333

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker