Vin

Kommisjonsforordning (EF) nr. 555/2008 av 27. juni 2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser under rådsforordning (EF) nr. 479/2008 om den felles markedsordning om vin, for så vidt gjelder støtteprogrammer, handel med tredjeland, produksjonspotensial og kontroll innen vinsektoren...

Commission Regulation (EC) No 555/2008 of 27 June 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine as regards support programmes, trade with third countries, production potential and on controls in the wine secto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU men innlemmes ikke i EØS-avtalen.

Se vedlegg 1, 2 og 3 til EØS-notatet om forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin) for en fremstilling av bakgrunnen for EUs revisjon av regelverket innen vinsektoren og landbrukspolitikken for øvrig og for en gjennomgang av hvilke forutsetninger Mattilsynet har lagt til grunn for skriving av EØS-notatene om de nye rettsaktene om vin, herunder eventuelle behov for tilpasningstekster med videre. Dette EØS-notatet må leses i sammenheng med EØS-notatene om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin, og de tre andre nye forordningene som inneholder de ulike gjennomføringsbestemmelsene om vin (forordningene (EF) nr. 436/2009, 606/2009 og 607/2009).

Sammendrag av innhold

Forordningen inneholder gjennomføringsbestemmelser under EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin, for så vidt gjelder støtteprogrammer, handel med tredjeland, produksjonspotensial og kontroll innen vinsektoren.Forordningen opphever og erstatter i artikkel 103 de gamle gjennomføringsbestemmelsene under forordning (EF) nr. 1493/1999 (EUs gamle felles markedsordning for vin) om tilsvarende temaer. Det dreier seg om forordningene (EF) nr. 1227/2000 om produksjonspotensial, 1623/2000 om markedsmekanismer, 2729/2000 om kontroll og 883/2001 om handel med tredjeland. 

Merknader

Se punktet om vurdering. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant ikke rettsakten å være EØS-relevant, og og rettsakten derfor ble ikke godkjent for innlemmelse i norsk regelverk.

Vurdering

Ingen av basisbestemmelsene i forordningen om EUs gamle felles markedsordning for vin (1493/1999), som regulerer tilsvarende forhold som er omfattet av denne forordningen (555/2008) er per i dag tatt inn i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen. Det er heller ikke de gamle gjennomføringsbestemmelsene om disse forholdene. Derfor har vi heller ikke foreslått å ta noen av de tilsvarende basisbestemmelsene i forordningen om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin, inn i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen.Jf. forutsetningene som fremgår av vedlegg 1 til EØS-notatet om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin, legger Mattilsynet derfor til grunn at heller ikke noen bestemmelser i denne nye forordningen (555/2008) skal tas inn i avtaleverket.

Mattilsynet mener at forordningen ikke er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0555/2008
Basis rettsaktnr.: 0479/2008
Celexnr.: 32008R0555

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2010
Frist returnering standardskjema: 01.10.2010
Dato returnert standardskjema: 01.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen