Anbefaling etylkarbamat i alkoholholdige drikker

Kommisjonsanbefaling (EU) 2010/133 av 2. mars 2010 om reduksjon av etylkarbamatforurensing i alkoholholdige steinfruktdrikker og om overvåking av etylkarbamatnivåene i slike drikker...

Commission Recommendation 2010/133/EU of 2 March 2010 on the prevention and reduction of ethyl carbamate contamination in stone fruit spirits and stone fruit marc spirits and on the monitoring og ethyl carbamate levels in these beverages...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder retningslinjer for god produksjonspraksis (Code of Practice) ved framstilling av alkoholholdige drikker basert på steinfrukt. Målet med retningslinjene er å redusere innholdet av etylkarbamat i de ferdige produktene. Samtidig er rettsakten en anbefaling til EUs medlemsland om å undersøke nivåene av etylkarbamat i denne typen produkter i årene 2010, 2011 og 2012. EFSA publiserte i 2007 en vitenskapelig vurdering av etylkarbamat og hydrogencyanid i ulike faste og flytende næringsmidler. Konklusjonen var at etylkarbamat i alkoholholdige drikker basert på steinfrukt kan utgjøre en helsefare og at nivåene i denne typen produkter bør reduseres. Etylkarbamat er et gentoksisk karsinogen og er klassifisert som sannsynligvis kreftframkallende i mennesker. Rettsakten angir at et nivå på 1 mg/l etylkarbamat er oppnåelig ved anvendelsen av en god produksjonspraksis. Kommisjonen anbefaler å overvåke nivåene av etylkarbamat i tre år framover for å kunne få et svar på om gjennomføringen av denne produksjonspraksisen faktisk fører til lavere nivåer. Etter denne perioden kan det også vurderes om det er et behov for å etablere en faktisk grenseverdi.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. Det er ingen industriell produksjon av alkolholholdige drikker basert på steinfrukt i Norge, og retningslinjene anses derfor som lite aktuelle for norske alkoholprodusenter. Mattilsynet har ikke satt av midler til å analysere denne typen produkter mhp. etylkarbamat.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-  likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses ikke som direkte relevant for Norge, men Mattilsynet mener at det er riktig å reagere når en vitenskapelig vurdering angir en mulig helsefare for mennesker. Det virker fornuftig å etablere felles retningslinjer for god produksjonspraksis før en ev. vurderer å etablere en grenseverdi. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/133/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010H0133

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.03.2010
Frist returnering standardskjema: 26.04.2010
Dato returnert standardskjema: 03.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 090/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen