Animaliehygiene

Kommisjonsforordning (EU) nr. 558/2010 av 24. juni 2010 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse...

Commission Regulation (EU) No 558/2010 of 24 June 2010 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør følgende endringer i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004:

 1. Presisering av temperaturkrav til kjøtt fra fjørfe og haredyr under lagring og transport. Kjøtt som skal transporteres, skal ha en temperatur under 4 grader C før transport. Temperaturen i kjøttet skal ikke overstige 4 grader C under transporten. Unntatt fra dette kravet er ”foie gras” som kan transporteres ved høyere temperaturer på visse vilkår dersom tilsynsmyndigheten tillater det. Videre presiseres det at kjøtt fra fjørfe og haredyr som er ment for frysing, skal fryses straks.
 2. Sjøsnegler (marine gastropoder) kan høstes fra ikke klassifiserte områder. Sjøsnegler er generelt ikke næringsfiltrerende. Kriteriene for klassifisering av produksjonsområder gjelder dermed ikke for sjøsnegler.  
 3. Presisering av at alle forpakninger av levende skjell skal være lukket fram til direkte salg til forbruker, også andre pakninger enn forbrukerpakninger.
 4. Dokumentasjonskrav og identifikasjonsmerking som gjelder for kamskjell høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder skal også gjelde for sjøsnegler.
 5. Kravene i avsnitt VIII til fersk fisk gjelder også for tint fisk og for fersk fisk tilsatt tilsetningsstoff som er i henhold til EUs krav for slike. Dette er en presisering ettersom disse ikke er inkludert i definisjonen av ferske fiskerivarer.
 6. Presisering av at hel fisk som er frosset i saltlake og som skal brukes til hermetikk, kan lagres ved høyere temperatur enn minus 18 grader C (opptil -9 grader C.)
 7. Presisering av at spesifisert risikomateriale (SRM) ikke kan brukes til produksjon av gelatin. Råstoff av bein annet enn SRM som angitt i forordning (EF) nr. 999/2001, kan brukes til produksjon av gelatin.
 8. Justering av krav til basisk etterbehandling av beinmateriale ved fremstilling av gelatin.
 9. MerknaderRettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).  Rettsakten medfører ikke vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for bransjen eller for Mattilsynet. 

  Sakkyndige instansers merknader

  Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 558/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0558

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2010
Frist returnering standardskjema: 17.08.2010
Dato returnert standardskjema: 31.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.07.2010
Høringsfrist: 02.10.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker