Endring av forordning (EF) nr. 669/2009

Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2010 av 12. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse ...

Commission Regulation (EU) No 212/2010 of 12 March 2010 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 25.03.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 12.03.2010.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer artikkel 19 og vedlegg I og II i forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

I artikkel 19 endres ordlyden for å samsvare med ordlyden i artikkel 8 (1)(b). Dette gjøres for å unngå misforståelser i forståelsen av artikkel 19. Endringen består i at identitetskontroll er lagt til.

Vedlegg I som inneholder en opplisting av hvilke næringsmidler og fôrvarer av ikke-animalsk opprinnelse fra bestemte tredjeland som omfattes av forordningen, er endret for å rette opp henvisningen til tolltariffnummer (CN-koden) på noen av varene.

I vedlegg II er veiledningen til utfyllingen av forhåndsmeldingsskjemaet (CED-skjemaet/Common Entry Document) gitt en språkvask for å bedre forståelsen av veiledningen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). 

Forordning (EF) nr. 669/2009 er hjemlet i både kontrollforordningen artikkel 15 (5) og i matlovsforordningen artikkel 53. Forordning (EF) nr. 669/2009 falt således etter sitt innhold inn under både ordinær og forenklet prosedyre, men ble tatt inn i EØS-avtalen etter ordinær prosedyre. Spørsmålet blir etter hvilken prosedyre endringer til vedlegg I skal tas inn. Endringer av listen over produkter som skal gjennomgå mer intensiv offentlig kontroll, er begrunnet i hensynet til å håndtere helsefare ved næringsmidler eller fôrvarer av ikke-animalsk opprinnelse. Endringer av listen er i kjernen av begrunnelsen for forenklet prosedyre, som går ut på at Norge er en del av EØS-områdets felles yttergrense og at det skal være samme beskyttelsesnivå i Norge som EØS-området forøvrig. Oppdateringer av listen bør derfor skje etter forenklet prosedyre.

Rettsakten vil ikke ha nye administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 212/2010
Celexnr.: 32010R0212

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 15.07.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker