Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i ERTMS-spesifikasjoner

Kommisjonsvedtak 2010/79/EF som endrer vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet relatert til delsystemer i det transeuropesike jernbanesystemer for konvensjonelle tog og høyshastighetstog...

Commission Decision amending Decision 2006/679/EC and 2006/860/EC as regards technicak spescifications for interoperability relating to subsystems of the trans_european conventional and high-speed rais systems...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.03.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.05.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsvedtak 2010/79/EF om endring av beslutningene 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet relatert til delsystmer i de transeuropeiske jernbanesystemer for konvensjonelle tog og høyhastighetstog ble vedtatt 19. oktober 2009. Vedtaket ble publisert 10. februar 2010 og trer i kraft 1. april 2010 i EU, jf. artikkel 2.

Kommisjonsvedtaket ble tatt inn i EØS-avtalen 10. desember 2010 og ble implementert i norsk rett samme dag i to endringsforskrifter:

  • forskrift om endring av forskrift 26. oktober 2007 nr. 1194 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-styring, kontroll og signal), og
  • forskrift om endring av forskrift 26. oktober 2007 nr. 1195 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjon for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. 

Endringsforskriftene trådte i kraft samme dag.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2010/79/EF om endring av vedtakene 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet for delsystemer i de transeuropeiske jernbanesystemer for konvesjonelle tog og høyhastighetstog endrer vedlegg A i TSI-styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog og TSI-styring, kontroll og signal for høyhastighetstog. Vedlegg A inneholder både obligatoriske og informative spesifikasjoner for ERTMS. TSI-styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog er implementert i forskrift 26. oktober 2007 nr. 1194 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet « styring, kontroll og signal » i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-styring, kontroll og signal) og TSI-styring, kontroll og signal for høyhastighetstog er implementert i forskrift 26. oktober 2007 nr. 1195 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. Endringene i de tekniske spesifkasjonene er kommet på bakgrunn av innspill om nødvendige endringer, oppdateringer og feilrettinger i disse spesifikasjonene.  Det er ingen rapporteringsforpliktelser for Norge som følge av beslutningen.

Merknader

Statens jernbanetilsyn har har vurdert kommisjonsvedtaket og ingen merknader til det ovennevnte vedtaket. 

Sakkyndige instansers merknader

Vedtaket er ikke sendt på høring til jernbanevirksomhetene da dette ikke vil ha innvirkning for jernbanevirksomhetene på det nåværende tidspunktet.

Vurdering

Da det i Norge ennå ikke er bygd eller igangsatt bygging av ERTMS på konkrete strekninger, vil denne endringen ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for norske virksomheter.  

Vedtaket ble ansett som EØS-relevant og akseptabelt for Norge, og ble gjennomført gjennom forskrifter med hjemmel i jernbaneloven.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/79/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0079

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2010
Frist returnering standardskjema: 24.03.2010
Dato returnert standardskjema: 25.05.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 133/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.12.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 10.12.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen