Godkjenning av komponenter på traktor

Europaparlamentet- og Rådets direktiv 2009/144/EF av 30. november 2009 om visse deler og spesifikasjoner for jord- og skogsbrukstraktorer...

Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council of 30. november 2009 on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.03.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt 30. november 2009, og trådte i kraft i EU 1. juni 2010. Direktivet har vært på høring med høringsfrist 8. april 2011.

Direktiv 2009/144/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 20. mai 2011, ved komitebeslutning 47/2011. Rettsakten er implementert i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/144/EF kodifiserer tidligere vedtatte direktiv 89/173/EØF av 21. desember 1988, som er et av særdirektivene til direktiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktor. Rådsdirektiv 89/173/EØF er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel II nr. 23, og stiller krav til komponenter på jord- og skogsbrukstraktor. Direktivets virkeområde er traktorer som har en konstruktiv hastighet mellom 6-40 km/t, og inneholder for øvrig bestemmelser for:

 • Hastighetsregulator
 • Dimensjoner og masser
 • Ruter
 • Skjerming av bevegelige deler
 • Mekaniske forbindelser
 • Foreskrevne skilt
 • Bremsesystemets forbindelser med tilhenger

Direktivet har blitt endret flere ganger. Kommisjonen har besluttet at et direktiv skal kodifiseres senest etter hver tiende endring for å sikre en bedre oversikt over hvilke krav som gjelder for de enkelte områder. Direktiv 2009/144/EF er en slik kodifiserende rettsakt, som innebærer at direktiv 89/173/EØF med endringsrettsakter, jf. direktiv 2009/144/EF vedlegg VII, del A, oppheves.

Fra 1. juni 2010 ble direktiv 2009/144/EF et særdirektiv til direktiv 2003/37/EF, og vil således være en del av grunnlaget for godkjenning av traktorer.

Vurdering

Direktivet medfører ingen realitetsendringer i forhold til gjeldende tekniske krav, da dette er en kodifisering av tidligere innførte tekniske krav. Direktivet vil således ikke medføre økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst.

Norge stiller seg positiv til direktivet, da regelverket blir enklere å forholde seg til.

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)690
Rettsaktnr.: 2009/144/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/37/EF
Celexnr.: 32009L0144

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2010
Frist returnering standardskjema: 31.03.2010
Dato returnert standardskjema: 02.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.05.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 047/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.02.2011
Høringsfrist: 08.04.2011
Frist for gjennomføring: 22.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 26.07.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.07.2011

Lenker

Til toppen