Ny økologisk EU logo

Kommisjonsforordning (EU) nr. 271/2010 av 24. mars 2010 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til Rådsforordning (EF) nr. 834/2007, som gjelder den Europeiske Unions logo for økologisk produksjon ...

Commission Regulation (EU) No 271/2010 of 24 March 2010 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards the organic production logo of the European Union...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2010

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Beskrivelse

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 og som gir regler for EUs logo for økologisk produksjon.

Den nye EU-logoen er obligatorisk å bruke etter 1. juli 2010 på alle ferdigpakkede økologiske produkter som er produsert i EU. Det er også mulig å bruke EU-logoen i forbindelse med ikke-ferdigpakkede økologiske produkter som er produsert i EU eller økologiske produkter som er importert fra tredjeland. Det er imidlertid gitt overgangsregler for produkter som er pakket, produsert og merket før 1. juli 2010 etter forordning (EØF) nr. 2092/91 eller forordning (EF) nr. 834/2007. Disse varene kan omsettes på markedet inntil lageret av varene er tømt. Dessuten kan pakkemateriale som er produsert i overensstemmelse enten med krav i forordning (EØF) nr. 2092/91 eller forordning (EF) nr. 834/2007 brukes på produkter som er produsert etter kravene gitt i forordning (EF) nr. 834/2007 fram til 1. juli 2012.

Merket symboliserer natur og Europa. Merket er blitt registrert som "Organic Farming Collective Mark" i Benelux Office for Intellectual Property og er dermed et beskyttet merke.

I tillegg er formatet på referansenummeret for kontrollorganet/kontrollmyndigheten definert. Referansenummeret, som er obligatorisk å benytte, skal stå rett under logoen.

Merknader

Rettsakten er en del av den nye økologi-regelverkspakken basert på flere nye forordninger, og som vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse nye rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet.

I dag er det ingen krav til at ferdigpakkede økologiske produkter skal merkes med EU logo. På markedet i dag finnes det et utall ulike logoer som symboliserer et økologisk produkt.

Rettsakten vil medføre at alle ferdigpakkede økologiske produkter som er produsert i EU blir merket med det samme symbolet. Forbrukerne vil på den måten lettere kunne gjenkjenne et økologisk produkt. Det vil være mulig å bruke nasjonale og private logoer sammen med EU logoen. I Norge er Ø-merket et velkjent merke for økologiske produkter, og vil kunne brukes sammen med EUs logo for økologiske produkter.

Rettsakten antas ikke å få vesentlige økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Det vil i en overgangsperiode bli påkrevet å endre emballasjetrykket. Dette vil føre til noe økte emballasjekostnader, hvilket anses ikke å være vesentlige kostnader.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

I forbindelse med logoen er det også obligatorisk å oppføre både referansenummer og opprinnelses sted for råvarene (jf. forordning 834/2007). Dette skal stå synelig i forbindelse med logoen. 

Referansenummeret på kontrollorganet må tilpasses norske forhold:

Formatet på referansenummeret er: AB-CDE-999, hvor ”AB” er ISO standard for landet hvor kontrollen tar plass, ”CDE” er en betegnelse som indikerer i tre bokstaver en forbindelse til økologiske produksjonsmetode, som ”bio” eller ”øko” eller ”org” og ”999” er et nummer, på maksimum tre tall som refererer til kontrollorgan/ kontrollmyndighet.

Mattilsynet foreslår at referansenummeret for Debio er: NO-ØKO-01

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 271/2010
Basis rettsaktnr.: 889/2008
Celexnr.: 32010R0271

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2010
Frist returnering standardskjema: 12.05.2010
Dato returnert standardskjema: 30.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2010
Høringsfrist: 31.08.2010
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen