Nye prøvetagningsrutiner mykotoksinanalyser

Kommisjonsforordning (EU) nr. 178/2010 av 2. mars 2010 som endrer forordning (EF) nr. 401/2006 når det gjelder jordnøtter (peanøtter), andre oljefrø, trenøtter, aprikoskjerner, lakris og vegetabilsk olje...

Commission Regulation (EU) No 178/2010 of 2 March 2010 amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards groundnuts (peanuts), other oilseeds, tree nuts, apricot kernels, liquorice and vegetable oil...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.03.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.05.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten setter nye prøvetagningsrutiner ved analyse av peanøtter, mandler, hasselnøtter, pistasjnøtter, aprikoskjerner, oljefrø, krydder, lakris og vegetabilske oljer for visse mykotoksiner (aflatoksiner og okratoksin).

Codex Alimentarius har satt nye grenseverdier i visse nøtter, disse grenseverdiene er også tatt inn i EU (forordning (EU) nr. 165/2010). Codex har etter innføring av nye grenseverdier, oppdatert sine prøvetagningsplaner for disse nøttene (peanøtter, mandler, pistasj- og hasselnøtter). Rettsakten endrer prøvetagningsrutinene tilsvarende i EU. Tilsvarende prøvetagningsrutiner blir gjeldende for oljefrø og aprikoskjerner.

For krydder benyttes allerede eksisterende prøvetagningsrutiner, disse blir ikke endret. For lakrisrot og lakrisekstrakt settes det nye rutiner. Prøvetagning av vegetabilske oljer for mykotoksiner har spesielle karakteristikker, spesielle prøvetagningsrutiner blir derfor også laget for disse produktene.  

Merknader

Rettsakten oppdaterer prøvetagningsrutiner som følge av en rekke endrede og visse nye grenseverdier i ikke-animalske næringsmidler. En slik oppdatering er nødvendig for å sikre at den offentlige kontrollen skjer på lik måte i EØS-området. I de tilfeller der næringen tar egne prøver er det også viktig at disse prøvetas på samme måte for å få sammenlignbare resultater.

Rettsakten vil medføre en økt administrativ byrde ved innføring ved at nye rutiner må formidles og innlæres hos kontrollmyndighet og laboratorier. Øvrige økonomiske konsekvenser er ikke identifisert.

Innlemmelse av forordningen i norsk rett vil medføre at man må endre forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0178/2010
Basis rettsaktnr.: 178/2010
Celexnr.: 32010R0178

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2010
Frist returnering standardskjema: 19.04.2010
Dato returnert standardskjema: 14.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.10.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.04.2010
Høringsfrist: 28.05.2010
Frist for gjennomføring: 02.10.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen