EEA

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 401/2009 ? endring av forordning 1641/2003, som igjen var endring av forordning (EØF) nr. 1210/90 om opprettelse av Det europeiske miljøbyrå (EEA) og tilhørende organisatorisk nettverk (EIONET)...

Regulation (EC) 401/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.11.2010

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

  • Prosessen i EU: Rettsakten ble vedtatt i EU 23. april 2010.
  • Prosessen i Norge: Rettsakten behandles i Spesialutvalget for miljøsaker i desember 2010. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer og tilpasser forordning 1641/2003 om opprettelse av det europeiske miljøbyrå (EEA) og tilhørende organisatorisk nettverk (EIONET), som igjen var en endring av forordning EEC nr. 1210/90. Rettsakten innebærer i hovedsak en kodifisering av tidligere forordning slik at den samordnes med forordninger for andre tilsvarende organer. I tillegg er det foretatt noen få tilpasninger av administrativ karakter, men som ikke anses å være vesentlige.

Merknader

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i EF-traktaten art. 175 (nå TFEU art. 192)

Rettsakten vil ikke få konsekvenser av rettslig, administrativ eller økonomisk art for Norge, ut over det som allerede ligger i forordningen om EEA.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Det forventes ikke å sende rettsakten på høring.

Vurdering

Rettsakten dreier seg om kodifisering av eksisterende forordning om det europeiske miljøbyrået for å bringe denne i samsvar med forordninger for andre tilsvarende organer i EU og noen mindre tilpasninger til gjeldende EU-regelverk på ulike områder. Rettsakten innebærer ikke endringer som vil ikke påvirke norske interesser eller påvirke andre internasjonale forpliktelser. Rettsakten vurderes som foreløpig EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0401/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0401

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2010
Frist returnering standardskjema: 20.07.2010
Dato returnert standardskjema: 17.12.2010
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: