EU-strategi for rene og energieffektive kjøretøy

Meddelelse fra EU-kommisjonen til parlamentet, rådet og den økonomiske og sosiale komité: En europeisk strategi for rene og energieffektive kjøretøy...

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE: A European strategy on clean and energy efficient vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Meddelelsen ble fremmet 28. april 2009. Den ble sendt til behandling til Europaparlamentet og Rådet 28. april 2009. Den 25. mai 2009 konkluderte Rådet med at de ønsker strategien velkommen og fremhever særlig viktigheten av oppfølging av regelverk for CO2-krav til personbiler, tiltak for videreutvikling av konvensjonell/hybridisert motorteknologi, implementering av typegodkjenningsrutiner for nye kjøretøysteknologier, og standardisering av ladeløsninger for elektriske kjøretøy.  

De første tiltakene i strategien vil iverksettes i 2010, og de andre tiltakene vil følge de neste årene. Strategien skal evalueres og eventuelt revideres i 2014. Kommisjonen legger opp til å integrere strategien i det kommende "”White Paper on European Transport Policy”.  

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

Transport står for om lag ¼ av EUs totale CO2-utslipp. Den globale bilflåten er antatt å vokse fra 800 millioner til 1,6 milliarder kjøretøy innen 2030. EU-kommisjonen mener at det etter finanskrisen har åpnet seg en mulighet for den europeiske bilindustrien til å bli ledende på renere og mer energieffektive kjøretøy. Kjøretøy som kan bruke elektrisitet, hydrogen, biogass og høyinnblandet biodrivstoff kan bidra betydelig til Europas arbeid for en mer miljøvennlig og konkurransedyktig økonomi i 2020.

Innhold

DG Enterprise la fram meddelelsen om strategi for rene og energieffektive kjøretøy den 28. april 2009. Strategien omhandler lette og tunge kjøretøy, og er rettet mot energieffektivisering av konvensjonell kjøretøysteknologi og innfasing av såkalte ”grønne kjøretøy” som kan gå på el, hydrogen, biogass og høyinnblandet biodrivstoff. Strategiens hovedhensikt er å bidra til å redusere utslipp fra vegtransport og samtidig å styrke konkurranseevnen til europeisk bilindustri.

Strategien bygger på over 40 eksisterende og nye tiltak som Kommisjonen vil utbedre og/eller implementere. Tiltakene er knyttet til lovgivning, forskning og innovasjon, kommersialisering, standardisering, sysselsetting med mer.

 Noen av de generelle tiltakene:

-Foreslå typegodkjenningskrav for 2-, 3- og 4-hjuls motorsykler (kjøretøyklasse L) som bl.a setter utslippsstandarder

-I løpet av 2011, forberede tiltak for å implementere regelverket som stiller CO2-krav til personbiler (Regulation (EC) No 443/2009) – innebærer bl.a implementering av detaljerte regler for overvåking og rapportering av data, detaljerte regler for evnt. lettelser for små nisjeprodusenter, detaljerte regler for godkjenning av innovative teknologier, detaljerte regler for metoden å for å samle overskudd av utslippreduksjoner.  

-Foreslå regler for markedsføring av ”grønne” kjøretøysteknologier

-I løpet av 2011, presentere forslag om krav til utslipp/drivstofforbruk knyttet til air condition i kjøretøy

-I løpet av 2011, presentere et forslag for å utbedre Direktiv 70/157/EEC for å redusere støy fra kjøretøy

-Innen 2013, foreslå en revidert testsyklus (gjennom UNECE) som bedre reflekterer utslipp fra kjøretøy under ”faktiske” kjøreforhold

-Foreslå strategi rettet mot drivstofforbruk/utslipp fra tunge kjøretøy

-Promotere ITS, økokjøring med mer

-Sørge for implementering av EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff, samt promotere utvikling av bedre biodrivstoff og motorteknologier som kan bruke dette

-Sørge for at europeisk forskning fortsatt fokuserer på utvikling av mer miljøvennlige kjøretøysteknologier

-Forenkle reglene/prosedyrene for å søke om EU-midler til forskningsprosjekter

-I 2011, presentere en langsiktig forskningsstrategi i”Strategic Transport Technology Plan” og i ”Communication on Clean Transport Systems”

-Undersøke med EIB om mulighetene for fortsatt forsknings- og innovasjonsstøtte til bilindustrien

-Presentere retningslinjer for økonomiske incentiver for å kjøpe ”grønne” kjøretøy i 2010, og oppfordre til koordinerte tiltak mellom EU-landene for å stimulere etterspørselssiden

-Jobbe med å revidere direktivet for energibeskatning for å gi bedre insentiver for effektiv energibruk og gradvis innfasing av alternative drivstoff

-Overvåke implementering av Direktiv 2009/33/EC (om offentlige innkjøp av rene og energieffektive kjøretøy)

-Lansere forskningsprosjekt på forbrukeratferd ifht ny kjøretøysteknologi

-Presentere forslag for å utbedre Direktiv 1999/94/EC om merking av biler

-I 2011, lansere et EU-omfattende demonstrasjonsprosjekt for ”electromobility” som en del av ”Green Cars Initiative” (for å se på forbrukeratferd, standardisering med mer)

-Involvere seg i det internasjonale arbeidet for standardisering av ladeløsninger for ladbare kjøretøy, samt harmonisere standarder og regelverk mhp introduksjon av ladbare biler produsert utenfor EU

-Bidra til økt kompetanseutveksling mellom ”bilutviklere” både innad i EU og mellom EU og andre land

-Innen 2013, evaluere forordningen med CO2-krav til personbiler og på nytt vurdere målsettingene om å redusere utslipp fra personbiler mot 2020 og 2030.

-Vurdere målsettingene om å redusere utslippene fra varebiler mot 2030

Spesifikke elbil-tiltak:

- I samarbeid med UNECE foreslå el-sikkerhetskrav for typegodkjenning, samt vurdere andre typegodkjenningskrav bl. a knyttet til kollisjonssikkerhet

-Innen 2012, utrede om lite støy fra elbilen utgjør en fare i trafikken

-Innenfor direktiv 98/34/EC, gi mandat til de europeiske standardiseringsorganene om å utvikle standarder for lading, å vurdere risiko for elektromagnetisk stråling, og å vurdere ”intelligent” lading (mandat innen 2010, oppdrag utføres innen 2011)

-Ha en ledende rolle i samarbeidet med medlemslandenes nasjonale og regionale myndigheter om utrullingen av ladeinfrastruktur

-Undersøke muligheten for infrastrukturbidrag fra EIB

-Bestemme og sammenligne karbonfotavtrykket til ulike bilteknologier

-Utrede hvordan strømforbruk til ladbare biler vil påvirke tilgjengeligheten av fornybar strøm som er nødvendig for å nå 2020-målene i Fornybardirektivet

-Utrede konsekvenser for strømproduksjon og strømnett

-Vurdere behov for endringer i eksisterende lover med hensyn på resirkulering av batterier og kjøretøyets levetid

-Promotere europeisk forskningsprogrammer for resirkulering og gjenbruk av batterier

-Vurdere behov for endring av regler for transport av batterier på bakgrunn av kostnads- og risikovurdering

 Tiltak for implementering av strategien:

-Foreslå å relansere “CARS 21 High Level Group” (med revidert mandat)

-Implementere strategien for å redusere CO2-utslipp fra vegtransport under ”the European Climate Change Programme” (ECCP)

-Koordinere samarbeid mellom ECCP og CARS 21         

-Integrere strategien i EUs kommende ”White Paper on European Transport Policy”

-Sørge for samordning av medlemslandenes oppfølging av strategien

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Strategien vil i seg selv ikke ha konsekvenser for Norge, men den signaliserer hva som kan ventes av tiltak fra EU i tiden fremover. Enkelte av tiltakene i strategien er allerede satt i verk. F.eks har Kommisjonen lagt frem forslag til krav til el-sikkerhet for typegodkjenning av elbiler (KOM (2010) 280). Forslaget er nå til behandling i EFTA-landene. 

Det er særlig tiltak knyttet til regelverksendringer for kjøretøy som kan få direkte konsekvenser for Norge. I den grad EU følger opp regelverksendringer og andre tiltak i strategien, må Norge imidlertid vurdere EØS-relevans og økonomiske og administrative konsekvenser på vanlig måte - sak for sak (tiltak for tiltak).

I verdenssammenheng ligger Norge langt fremme på virkemiddelbruk rettet mot rene og energieffektive kjøretøy: CO2-gradert engangsavgift og drivstoffavgifter, incentiver for kjøp og bruk av elbiler, hydrogenbiler og biodrivstoff, støtte til demonstrasjonsprosjekter og utrulling av infrastruktur for alternative drivstoff (Transnova), og støtte til teknologiske og samfunnsfaglige FoU-prosjekter (RENERGI). Norge deltar også i EU-prosjekter på elbil-området gjennom ERA-NET konsortiet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.: KOM(2010)186
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker