Førervern traktor

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/75/EF av 13. juli 2009 om verneramme for jord- og skogbrukstraktorer (statisk testing) (kodifisert utgave) ...

Directive 2009/75/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors (static testing) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktiv 2009/75/EF ble vedtatt  13. juli 2009, og trådte i kraft i EU 1. januar 2010.

Direktiv 2009/75/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 1. desember 2011, ved komitebeslutning 126/2011. Rettsakten er implementert i vedlegg 1 i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved endringsforskrift av 13. desember 2011.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/75/EF kodifiserer tidligere vedtatte direktiv 79/622/EØF av 25. juni 1979, som er et av særdirektivene til direktiv 2003/37/EF om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktor.  Direktiv 79/622/EØF gjelder førervern på traktor, og er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel II nr. 17. Direktivet har blitt endret vesentlig ved flere anledninger. Kommisjonen er opptatt av å forenkle lovgivningen innenfor EU, slik at samtlige endringer som foretas i direktivene blir mer oversiktlig å finne frem til. Kommisjonen har derfor besluttet å kodifisere direktivene etter hver tiende endring, som er bakgrunnen for direktiv 2009/75/EF.  Direktivet omfatter tekniske krav til konstruksjon og statisk test av førervern på traktorer. Direktivet vil gjelde traktorer som har en fri høyde under bakakselen på minst 1000 mm, sporvidde på drivende aksel på mer enn 1150 mm, utstyrt med trepunktsoppheng, og har en vekt på minst 800 kg. Fra 1. januar 2010 ble direktiv 2009/75/EF et særdirektiv til direktiv 2003/37/EF, og vil således være en del av grunnlaget i forbindelse med godkjenning av traktor.

Vurdering

Ettersom direktivet er en kodifisering av tidligere vedtatte endringer av direktiv 79/622/EØF, vil ikke direktivet medføre realitetsendringer. Direktivet vil således ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover at henvisningene til særdirektivene i vedlegg 1.4 i Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) må endres i forbindelse med implementering av direktivet. Henvisninger til tidligere rettsakter blir opphevet, og erstattes med henvisning til det vedtatte direktiv.  Norge stiller seg positivt til direktivet, da det medfører at regelverket vil bli enklere å forholde seg til. Direktivet anses for å være relevant og akseptabelt i henhold til EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av direktivet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)25
Rettsaktnr.: 2009/75/EF
Basis rettsaktnr.: 1979/622/EØF
Celexnr.: 32009L0075

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.11.2009
Frist returnering standardskjema: 31.12.2009
Dato returnert standardskjema: 02.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 126/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.10.2011
Høringsfrist: 09.12.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 13.12.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.12.2011

Lenker

Til toppen