Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 999/2010 av 5. november 2010 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Aspergillus oryzae (DSM 17594) som tilsetningsstoff i fôr til avlspurker (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Ltd)...

Commission Regulation (EU) nr. 999/2010 of 5 November 2010 concerning the authorisation of 6-phytase produced by Aspergillus oryzae (DSM 17594) as a feed additive for sows (holder of the authorisation DSM Nutritional Products Ltd)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôr til avlspurker. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a6. Preparatet er tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktegris og til fjørfe til kjøttproduksjon og eggproduksjon.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden om bruk av enzympreparatet i fôr til avlspurker. De finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet og at det kan øke utnyttelsen av fosfor i purkefôret. Preparatet anbefales brukt i fôr som inneholder mer enn 0,23% fytinbundet fosfor. Det er fastsatt en minste mengde på 1 500 FYT (måleenhet for enzymaktivitet) fôret skal inneholde pr kg. Ved at utnyttelsen av fosfor i fôret øker, vil mindre fosformengder skilles ut med gjødsla, og dermed kan fosfor-forurensningen reduseres. Analysemetode for preparatet er angitt.

Godkjenningen har varighet til 26.11.2020. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen foretas i vedlegg 2.

Godkjenningen av 6-fytase til bruk i purkefôr får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Ved at bruksområdet utvides, kan fôrindustrien bruke det samme preparatet i flere fôrblandinger og på den måten effektivisere bruken av ulike enzympreparater. Å redusere fosforforurensning via gjødsel er en miljømessig gevinst.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 999/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0999

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.11.2010
Frist returnering standardskjema: 05.12.2010
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.12.2010
Høringsfrist: 08.02.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen