Offshoresikkerhet-meddelelsen

Håndtering av sikkerheten i forbindelse med olje- og gassaktiviteter offshore - særlig vedrørende miljøansvarsdirektivet...

Facing the challenge of the safety of offshore oil and gas activities...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2010

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rådet støtter Kommisjonens forslag om å revidere eksisterende regelverk om sikkerheten på oljeplattformer for å unngå store oljekatastrofer, slik som i Mexicogulfen nylig. Rådet anerkjenner viktigheten av energisikkerhet i olje- og gassproduksjon, og minner om viktigheten av grensekryssende miljøkonsekvensanalyser. Rådet inviterte Kommisjonen til å presentere konkrete initiativ, inkludert forslag til formålstjenelig å endre EU lovgivning. Kommisjonen har indikert at eventuelle regelendringsforslag kan ventes i løpet av 2011. Norske myndigheter har avgitt en vurdering av meddelelsen til Kommisjonen. Miljøverndepartementet var representert på EUs ekspertgruppemøte på gjennomføringen av miljøansvarsdirektivet i det siste møtet 22. november 2010. Kommisjonen orienterte om meddelelsen og mulige regelverksendringer.

 Kommisjonen lanserte den 15. mars en offentlig høring, med høringsfrist 11. mai. Norge har i den anledning gitt innspill til Kommisjonen. I høringen ble det bedt om aktuelle endringer innenfor fem hovedområder. Områdene er henholdsvis 1) tildeling av lisenser/tillatelser, 2) forebygging av ulykker, 3) sikre at lover og regler blir fulgt og ansvar for skader, 4) åpenhet, informasjonsdeling og beste praksis, samt 5) krisesituasjoner og internasjonale aktiviteter. Det pågår samtidig en prosess med å utarbeide en parlamentsrapport om saken. Rapporten ventes fremlagt for Europaparlamentet i juli måned.

Sammendrag av innhold

Meddelelsen fra Kommisjonen følger opp Deepwater Horizon-ulykken i Mexico-gulfen og drøfter behovet for tiltak for å hindre at slike ulykker skjer i Europa. Det fremmes en rekke forslag, fra konkrete regelendringer til løsere identifiserte endringsbehov. Hensikten i dette faktanotatet er å redegjøre for mulige endringer av miljøregelverk i meddelelsen herunder miljøansvarsdirektivet (2004/35/EF), krav til forurensningskontroll, tilsyn offshore og utvikling under rammedirektivet for avfall (2008/98/EF). OED har hovedansvar for meddelelsen og leder interdep gruppe hvor norsk oppfølging koordineres. Kommisjonen foreslår å utvide virkeområde for skade på vann til også å gjelde i økonomisk sone og på kontinentalsokkelen. I dag er dette begrenset til vannskade som definert i vanndirektivet, og dette gjelder bare innenfor territorialgrensen. Videre vil Kommisjonen vurdere å stille krav om plikt til å stille finansiell sikkerhet. Dette vil i så fall ikke gjelde alle virksomheter og ev. sikkerhet vil gis en øvre beløpsgrense. Endelig vil Kommisjonen se på måter å styrke miljøvernregelverket hva gjelder forurensningskontroll, tilsyn, forebygging av ulykker og drift av innretninger. Mulige regelendringer vil enten skje ved å utvide eksisterende regelverk til offshore olje- og gassinnretninger eller ved å utarbeide særskilt regelverkt for utvinning.

Merknader

Kommisjonens forslag (den delen som behandles her) ser ut til i stor grad å gjelde aktivitet som i dag reguleres av forurensningsloven. Skade på vann er forurensning som også på sokkelen omfattes av forurensningslovens virkeområde. Mens forurensningsloven med enkelte reservasjoner rammer all forurensning, er miljøansvarsdirektivet begrenset til å gjelde betydelig forurensning.  Etter petroleumsloven stilles det i dag krav til finansiell sikkerhet som også skal dekke skade på miljøet. Det er derfor lite sannsynlig at et slikt regelverk vil kreve endringer i norsk lovgivning, men dette vil avhenge av utformingen av kravet til finansiell sikkerhet. Et krav til finansiell sikkerhet vil imidlertid også omfatte landbasert industri. Det stilles i dag krav til finansiell sikkerhet til enkelte bransjer, blant annet til alle avfallsdeponier og i tillatelser til mottak av farlig avfall. Forurensningsloven og forskrifter gitt i medhold av denne gir forurensningsmyndigheten hjemmel til å stille krav om finansiell sikkerhet til all virksomhet som omfattes av forurensningsloven. Et absolutt krav om finansiell sikkerhet vil derfor kunne kreve endringer i forskriftsverket for de berørte virksomhetene, men neppe lovendring. Kravene til forurensningskontroll, tilsyn mv. er foreløpig løst angitt. Dette reguleres blant annet av forurensningsloven og forskrifter gitt i medhold av denne, og deler av dette er gjennomføring av IPPC-direktivet om integrert forebygging og begrensning av forurensning. DG Miljø arbeider med et guidance-dokument om blant annet definisjonene i rammedirektivet for avfall, og viser til rettspraksis i saker som gjelder oljesøl i sjø der oljesøl er definert som avfall.Administrative og økonomiske konsekvenserDet er på dette stadiet svært vanskelig å angi administrative og økonomiske konsekvenser av mulige endringer. Det anslås imidlertid at konsekvensene vil være svært begrensede.    

Sakkyndige instansers merknader

Meddelelsen ble orientert om på EØS-spesialutvalget for miljø 9.12.2010.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2010)560/5
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen