Passasjerseter for traktor

Kommisjonsdirektiv 2010/52/EU av 11. august 2010 om endring av rådsdirektiv 76/763/EØF om passasjerseter for jord- eller skogbrukstraktorer og europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF om visse deler av og spesifikasjoner for jord- eller skogbrukstraktorer ...

Commission Directive 2010/52/EU of 11 August 2010 amending Council Directive 76/763/EEC relating to passenger seats for wheeled agricultural or forestry tractors and Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteris...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2010

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt 11. august 2010 og trådte i kraft i EU 2. mars 2011.

Direktiv 2010/52/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte den 10 februar 2012, ved komitebeslutning 8/2012. Rettsakten er implementert i vedlegg I til forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift av 16.februar 2012.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2010/52/EU endrer direktiv 76/763/EØF av 27. juli 1976 og  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF av 30. november 2009. Direktivene  er to av særdirektivene til direktiv 2003/37/EF om EF-typegodkjenning for jord - og skogsbrukstraktorer.

Sikkerhet er en av de viktigste grunnpillarer i direktiv 2003/37/EF. For å øke beskyttelsen av brukerne, er det viktig at kravene i nevnte direktiv med tilhørende særdirektiv fullstendiggjøres. Hovedformålet med endringsdirektivet er derfor å oppdatere sikkerhetskravene slik at disse omfatter alle risikoelementene som er anført i direktiv 2006/42/EF vedlegg I, om maskiner. Endringen medfører at direktiv 2006/42/EF ikke lenger får anvendelse på traktorer, som er typegodkjent på bakgrunn av typegodkjennelseslovgivningen for jord- og skogbrukstraktorer, da gjennomføringen av nærværende endringsdirektiv betyr at direktiv 2003/37/EF nå skal omfatte alle risikoelementer.

Den Europeiske Standardiseringsorganisasjonen (CEN) har utarbeidet harmoniserte standarder for beskyttelse av passasjerer/fører i forbindelse med velt og for beskyttelse mot farlige stoffer. Disse standardene er vedtatt og offentliggjort, og bør derfor innarbeides i dette direktiv. 

I direktiv 76/763/EØF er det fastsatt krav til utforming og montering av passasjerseter på jord og- skogbrukstraktorer. For å øke sikkerheten skal dette direktivet endres ved at det nå skal inkorporeres ytterligere tekniske forskrifter for beskyttelse av passasjerer, jf. direktiv 2006/42/EF, hva angår veltning og sikkerhetsseleforankringer til passasjerseter. Dette innebærer at det etter direktivet vil stilles krav om at passasjersetene skal utformes etter standard EN 15694:2009.

I direktiv 2009/144/EF et det fastsatt tekniske forskrifter for visse deler og spesifikasjoner for jord - og skogbrukstraktorer. Direktivet skal endres for å øke beskyttelsen i forbindelse med fare for inntrengning av gjenstander og farlige væsker i førerhuset. Det skal også fastsettes minstekrav til betjeningsanvisninger, som sikrer at traktorbrukere har de nødvendige opplysninger for å vurdere om traktorene er egnet til ønsket formål. I henhold til direktiv 2010/52/EF, artikkel 3, skal traktorer i forbindelse med typegodkjenning oppfylle kravene i direktiv 2009/144/EF.

Vurdering

Norge stiller seg positivt til direktivet ettersom det innebærer forbedret sikkerhet for passasjerer/fører av traktor. Direktivet vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskrift. Herunder må listen over krav i vedlegg I til kjøretøyforskriften av 4. oktober 1994 oppdateres.

Direktivet er relevant og akseptabelt etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av dette direktiv.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/52/EU
Basis rettsaktnr.: 1976/763/EØF
Celexnr.: 32010L0052

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.09.2010
Frist returnering standardskjema: 25.10.2010
Dato returnert standardskjema: 06.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.10.2011
Høringsfrist: 09.12.2011
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 16.02.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.12.2012

Lenker

Til toppen