Rester av plantevernmidler

Kommisjonsforordning (EU) nr. 893/2010 av 8. oktober 2010 som endrer vedlegg II og III til europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for restmengder av acekvinocyl, bentazon, karbendazim, cyfluthrin, fenamidon, fenazakvin, flonikamid, flutriafol, imid...

Commission Regulation (EU) No 893/2010 of 8 October 2010 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl, bentazone, carbendazim, cyfluthrin, fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal 9. oktober 2010 og trådte i kraft 10. oktober 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for restmengder av stoffene acekvinocyl, bentazon, karbendazim, cyflutrin, fenamidon, fenazakvin, flonikamid, flutriafol, imidakloporid, ioksinyl, metakonazol, protiokonazol, tebufenozid og tiofanatmetyl.

Det er søknader om endret bruk som er årsaken til endringene.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift nr. 1117 av 18. august 2009 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr.

Administrative og økonomiske konskvenser

Fem av stoffene er godkjent til bruk i Norge, men grenseverdiene blir ikke endret i noen av de kulturene som er godkjente bruksområder for disse stoffene.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidlerder Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten øker grenseverdiene for de aktuelle stoff/planteproduktkombinasjonene. Det medfører at forbrukernes eksponering for disse stoffene via næringsmidler øker. EFSA (European Food Safety Authority) har imidlertid vurdert de nye grenseverdiene i forhold til risiko for forbrukerne og der det er relevant, for dyr. Konklusjonen er at verken lang tids eksponering via alle næringsmidler som inneholder disse stoffene eller kort tids eksponering via inntak av store mengder av de aktuelle produktene, fører til fare for at ADI (akseptabelt daglig inntak) eller ARfD (akutt referansedose) overskrides. Endringene medfører derfor ikke noen fare for forbrukernes sikkerhet.

De aktuelle kulturene brukes ikke i fiskefôr. Økningen av grenseverdiene har derfor ingen betydning for innholdet av rester av plantevernmidler i dette.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er også hjemlet i EØS-avtalens vedlegg I, kapitell II, men av tekniske årsaker kan dette ikke legges inn under "Nøkkelinformasjon" i dette notatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 893/2010
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32010R0893

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.10.2010
Frist returnering standardskjema: 26.11.2010
Dato returnert standardskjema: 14.01.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 069/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2010
Høringsfrist: 15.02.2011
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen