Fluor i naturlig mineralvann

Kommisjonsforordning (EU) nr. 115/2010 av 9. februar 2010 om vilkår for anvendelse av aktivert aluminium ved fjerning av fluor fra naturlig mineralvann og kildevann...

Commision Regulation (EU) No 115/2010 of 9 February 2010 laying down the conditions for use of activated alumina for the removal and fluoride from natural mineral waters and spring waters...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.10.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 9. februar 2010. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten stadfester aksept for anvendelse av aktivert aluminium for fjerning av fluor i naturlig mineralvann, jf. artikkel 1(1), og er i overensstemmelse med uttalelse fra EFSA datert 27. september 2006 under spørsmål nr. EFSA-Q-2005-069. Forordningens tekniske krav i forbindelse med fjerning av fluor ved bruk av aktivert aluminium, fremgår av vedlegg I, jf. artikkel 1(2). For øvrig fremgår det av artikkel 3 at kompetent myndighet skal orienteres dersom behandling med aktivert aluminium skal iverksettes, senest tre måneder før start. Videre skal all relevant informasjon, dokumentasjon og analyseresultater overleveres vedkommende myndighet slik at behandlingen kan kontrolleres i forhold til forordningens vilkår i vedlegg I. Behandlet vann skal merkes, jf. artikkel 4. 

Bakgrunnen for rettsakten er grenseverdiene for bestanddeler i naturlig mineralvann og kildevann, som fremgår av kommisjonsdirektiv 2003/40/EF og rådsdirektiv 98/83/EF. Rettsaktene oppstiller en maksimumsgrense for fluorinnhold i de nevnte vanntypene. For at operatører i bransjen skal ha en rimelig mulighet for å etterleve regelverket, har Kommisjonen falt ned på at fjerning av fluor ved hjelp av aktivert aluminium, under visse vilkår, kan aksepteres.

Merknader

Forordning (EF) nr. 115/2010 er hjemlet i rådsdirektiv 80/777/EØF. Rådsdirektiv 80/777/EØF er gjennomført i forskrift 4. oktober 2004 nr. 1316 om naturlig mineralvann og kildevann. Den naturlige løsning for gjennomføring av forordning (EU) nr. 115/2010 vil være å foreta en endring av forskriftens § 5 hva angår "Behandling".

Mattilsynet har vært i kontakt med næringen og er blitt meddelt at høye fluorverdier i naturlig mineralvann og kildevann fra Norge ikke er en aktuell problemstilling. Rettsakten antas av den grunn å medføre små eller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0115/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0115

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2010
Frist returnering standardskjema: 02.04.2010
Dato returnert standardskjema: 07.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 069/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.10.2010
Høringsfrist: 24.12.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker