Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 875/2010 av 5. oktober 2010 om 10 års godkjenning av et fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EU) No 875/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler 10-års godkjenning av et koksidiostatikum, nicarbazin, CASnr. 330-95-0, til bruk i slaktekyllingfôr. Preparatet er godkjent etter direktiv 70/524/EØF, (det gamle fôrtilsetningsstoffregelverket) da søknaden ble innsendt før fristen for godkjenning etter forordning (EF) nr. 1831/2003 (den nye fôrtilsetningsstoff-forordningen) trådte i kraft.

Nicarbazin CASnr. 330-95-0 får nå identifiseringsnr. 5 1 774 og klassifiseres i gruppen koksidiostaika og andre medisinske stoffer. Godkjenningen er gitt fram til 26. oktober 2020, firmanavn på innehaver av godkjenningen er ikke oppgitt. Tillatt innhold av aktivt stoff i fôrblandinger til slaktekylling har som øvre og nedre grense 125 mg/kg fullfôr. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det er også funnet å ha ønsket effekt mot koksidier i slaktekyllingbesetninger. Preparatet skal blandes i fôret i form av premiks, og det er ikke tillatt brukt i fôr som inneholder andre koksidiostatika enn narasin. Tilbakeholdelsestida for preparatet er satt til minst en dag før slakting. Det er fastsatt grenser for største tillatte innhold av preparatet, MRL-verdier, i aktuelle animalske næringsmidler uttrykt mikrogram dinitrocarbanilid (DNC)/kg næringsmiddel.

Nicarbazin CASnr. 330-95.0 kan være forurenset med p-nitroanilin. Firmaet som har fått godkjenningen er pålagt å redusere innholdet av slik forurensing i størst mulig grad. Innholdet av p-nitroanilin skal være kommet under 0,1% innen 26. oktober 2013. De er også pålagt å etablere et overvåkingsprogram for mikrobiell resistens og for Emeria spp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever ikke endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika i fôr. Det er en tilpasningstekst i EØS-avtalen, og den sier at Norge kan videreføre nasjonal lovgiving av regelverket som gjaldt ved tiltredelse av EØS-avtalen i 1994, for koksidiostatika i fôr. Ved ikrafttredelsen av EØS-avtalen gjaldt "Fôrvarebestemmelser" fastsatt av Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket, STIL i 1987. Dette regelverket omfattet fem godkjente koksidiostatika. Regelverket er videreført, slik at det bare er de fem koksidiostaikaene som fortsatt er godkjent til bruk i Norge. Nicarbazin er ikke blant disse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel, med bakgrunn i det generelle unntaket vi har fra EØS-avtalen på området koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôr. Produsentene eller fôrindustrien har ikke uttrykt ønske om å ta i bruk flere koksidiostatika enn de som er tillatt i Norge i dag.

Se ellers under merknader.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 875/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0875

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2010
Frist returnering standardskjema: 01.11.2010
Dato returnert standardskjema: 20.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen