Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 883/2010 av 7. oktober 2010 om godkjenning av nytt bruksområde for Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 som tilsetningsstoff i fôr til livkalver (innehaver av godkjenningen Société industriell Lesaffre)...

Commission Regulation (EU) No 883/2010 of 7 October 2010 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 as a feed additive for calves for rearing (holder of the authorisation Société industriell Lesaffre)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.10.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Mikroorganismen Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 er tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til melkekuer, storfe til kjøttproduksjon, avvent smågris, avlspurker, slaktekanin, hester, melkegeiter, melkesauer, slaktelam, slaktegris og melkebøffel. Produktet er klassifisert i gruppen Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1702. Godkjenningen er gitt til firma Société industriell Lesaffre. Mikroorganismen er nå søkt godkjent som tilsetningsstoff i fôr til livkalver. Bruken er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner også denne anvendelsen trygg for folkehelse, dyrehelse og miljøet og at produktet har ønsket effekt ved å øke kalvenes daglige tilvekst. Det er satt grenseverdi for minste tillatte innhold av preparatet i fôrblandinger til livkalver.

Godkjenningen for bruk av mikroorganismen i fôr til livkalver har varighet til 28.10.2020. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i forskriftens vedlegg II.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Mikroorganismen får et utvidet bruksområde, men siden kalvefôr utgjør en liten del av kraftfôrproduksjonen, får godkjenningen neppe konsekvenser for fôrprisen. Den kan imidlertid ha gunstig virkning på kalvenes fordøyelse og tilvekst.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 883/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0883

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2010
Frist returnering standardskjema: 01.11.2010
Dato returnert standardskjema: 20.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.11.2010
Høringsfrist: 16.12.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen