Rederivurdering (havnestatskontroll)

Kommisjonsforordning 802/2010 om kriterier for rederivurdering...

Commission Regulation (EU) No 802/2010 of 13 September 2010 implementing Article 10(3) and Article 27 of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council as regards company performance...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 13. september 2010, og gjort til en del av EØS-avtalen i vedlegg XIII 56be. Forordningen er implementert i norsk rett med virkning fra 01.11.2011.    

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter kriterier for vurdering av rederienes prestasjoner og inngår i grunnlaget for utvelgelse til havnestatskontroll. Rederiene blir delt inn i ulike kategorier: meget lavt, lavt, mellom høyt eller høyt prestasjonsnivå, se forordningen art 2 nr 3. Kommisjonen vil med bistand fra EMSA regelmessig offentliggjøre lister over rederier som de foregående tre år minst tre måneder i sammenheng har hatt meget lavt eller lavt prestasjonsnivå, se forordningen art 3.

Det nye inspeksjonsregimet i havnestatskontrolldirektivet er utarbeidet av Paris Memorandum of Understanding om havnestatskontroll (Paris MoU; frivillig avtale om samarbeid om havnestatskontroll mellom 27 stater) og Kommisjonen/EMSA. Regimet forutsetter tettere samarbeid mellom medlemsstatene ved informasjonsutveksling gjennom en ny informasjonsdatabase (THETIS). Norge er fullt medlem av Paris MoU. 

Vurdering

Forordningen utfyller kriteriene for utvelgelse av skip for kontroll av havnestaten som framgår av havnestatskontrolldirektivet 2009/16 artikkel 10. Havnestatskontrolldirektivet er vurdert som relevant og akseptabelt for EØS-avtalen. Bedømmelse av rederiene vil blant annet avhenge av tilbakeholdsrate og rapporterte avvik i gjennomførte havnestatskontroller.  

Forordningen er gjennomført i forskrift 30. desember 2010 nr 1849 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv (havnestatskontrollforskriften) § 5, med endringsforskrift 2011-10-31-1059 som trådte i kraft 01.11.2011.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 802/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0802

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2010
Frist returnering standardskjema: 26.10.2010
Dato returnert standardskjema: 01.12.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 119/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2010
Høringsfrist: 28.12.2010
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.11.2011

Lenker

Til toppen