Retningslinjer måling og rapportering CCS

Kommisjonsbeslutning 2010/345/EU med retningslinjer for måling og rapportering av klimagasser i forbindelse med CO2-håndtering...

Commission Decision of 8 June 2010 amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for greenhouse gas emissions from the capture, transport and geological storage of carbon dioxide (2010/345/EU)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2010

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.11.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. juni 2010. Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer retningslinjer (2007/589/EC) om måling og rapportering av klimagasser under kvotedirektivet (2003/87/EC). Hensikten med rettsakten er å strømlinjeforme kravene til måling og rapportering fra CO2-håndtering og fra virksomhet under kvotedirektivet.  

Merknader

Beslutningen er hjemlet i kvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) art 14 (1) og 24 (3).

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke medføre endringer i norsk regelverk.

Rettsakten vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø (gjennom skriftlig prosedyre) der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Rettsakten trenger ikke gjennomføres i norsk rett, og vil dermed ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge. Det er ikke lagt opp til å sende rettsakten på høring.

Vurdering

Rettsakten vil med virkning fra og med 1. januar 2013 bli erstattet av en egen forordning om overvåking og rapportering. Denne forordningen (forordning (EU) nr. 601/2012) ble vedtatt 21. juni 2012, og har det samme innholdet som rettsakten.

Ettersom innholdet i rettsakten ikke trer i kraft før 1. januar 2013, vil være tilstrekkelig å forholde seg til kravene i forordning (EU) nr. 601/2012 som også trer i kraft 1. januar 2013. Det er derfor ikke behov for å endre klimakvoteforskriften for å gjennomføre innholdet i rettsakten. Det legges derfor opp til at innholdet i rettsakten gjennomføres i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften ved gjennomføring av forordning (EU) nr. 601/2012 etter at forordning (EU) nr. 601/2012 om overvåking og rapportering er innlemmet i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/345/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32010D0345

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.07.2010
Frist returnering standardskjema: 09.09.2010
Dato returnert standardskjema: 23.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.09.2012

Lenker