Vin

Kommisjonsforordning (EU) nr. 772/2010 av 1. september 2010 om endringer i forordning (EF) nr. 555/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser under rådsforordning (EF) nr. 479/2008 om den felles markedsordning om vin, for så vidt gjelder støtteprogrammer, handel med tredjeland, produksjon...

Commission Regulation (EU) No 772/2010 of 1 September 2010 amending Regulation (EC) No 555/2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine as regards support programmes, trade with third countries, production po...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.10.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Se vedlegg 1, 2 og 3 til EØS-notatet om forordning (EF) nr. 1234/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin) for en fremstilling av bakgrunnen for EUs revisjon av regelverket innen vinsektoren og landbrukspolitikken for øvrig og for en gjennomgang av hvilke forutsetninger Mattilsynet har lagt til grunn for skriving av EØS-notatene om de nye rettsaktene om vin – herunder eventuelle behov for tilpasningstekster med videre.

Dette EØS-notatet må leses i sammenheng med EØS-notatene om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin, og de tre andre nye forordningene som inneholder de ulike gjennomføringsbestemmelsene om vin (forordningene (EF) nr. 436/2009, 606/2009 og 607/2009).

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer noen av gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 555/2008 under EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Bestemmelsene som endres regulerer blant annet muligheten til å søke om støtte til markedsføring av produkter fra EU i tredjeland og kontroll med iverksatte tiltak vedrørende produksjonspotensial, restrukturering og omstilling av vingårder.

Merknader

Se punktet om vurdering.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant ikke rettsakten EØS-relevant. Rettsakten ble ikke godkjent for innlemmelse i norsk regelverk.

Vurdering

Mattilsynet har i EØS-notatet om forordning (EF) nr. 555/2008 lagt til grunn at forordningen ikke er EØS-relevant. En forordning som endrer forordning som ikke er EØS-relevant, kan etter vårt syn heller ikke anses som EØS-relevant.

Konklusjon:

Mattilsynet mener at forordningen ikke er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0772/2010
Basis rettsaktnr.: 1234/2007
Celexnr.: 32010R0772

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2010
Frist returnering standardskjema: 14.10.2010
Dato returnert standardskjema: 01.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen