Beslutning nr. H3

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H3 av 15. oktober 2009 om den dato som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av omregningskursen som referert til i artikkel 90 i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009...

DECISION No H3 of 15 October 2009 concerning the date to be taken into consideration for determining the rates of conversion referred to in Article 90 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2010

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 133/2011 av 2. desember 2011 om endring av vedlegg VI (Trygd) til EØS-avtalen. Ifølge artikkel 3 i beslutningen har denne samme ikrafttredelsesdato som beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 (innlemmelse av ny hovedforordning 883/2004/EF), dvs. 1. juni 2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til
ESA.  

Sammendrag av innhold

Forordning 1408/71 ble i EU erstattet av forordning 883/2004 fra 1. mai 2010, og forordning nr. 574/72 ble samtidig erstattet av forordning nr. 987/2009.

Beslutning nr. H3 gjelder fastsettelse av den dato som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av omregningskursen som skal brukes ved beregning av visse ytelser og avgifter. Beslutningen er fattet med hjemmel i grunnforordningen (forordning 883/2004) artikkel 72 (a) og gjennomføringsforordningen (forordning 987/2009) artikkel 90.

Merknader

Beslutningen krever ikke endringer i norsk rett.

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av forordning (EF) nr. 883/2004 m.fl. i EØS-avtalen ved beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 som trådte i kraft 1. juni 2012.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/XXX/EF
Basis rettsaktnr.: 0883/2004/EF
Celexnr.: 32010DXXXX

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.04.2010
Frist returnering standardskjema: 07.06.2010
Dato returnert standardskjema: 07.06.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 133/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen