Endring av ekstraksjonsmiddelforordningen

Kommisjonsdirektiv 2010/59/EU 26. august 2010 om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser ...

Commission Directive 2010/59/EU of 26 August 2010 amending Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten 2010/59/EU endrer fellesskapslisten i direktiv 2009/32/EF som omfatter ekstraksjonsmidler bestemt til bruk ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser ved å legge til et nytt ekstraksjonsmiddel (dimetyleter) og endre grenseverdiene for restmengde for to andre ekstraksjonsmiddler (2-propanol og metanol).

Dimetylether tillates brukt til avfetting av animalske proteiner, med grenseverdi på 0,009 mg/kg protein. The European Food Safety Authority  (EFSA) har evaluert sikkerheten ved dimethylether som et ekstraksjonsmiddel for å fjerne fett fra animalske proteinråvarer og har konkludert med at dimethylether ikke utgjør noen helsemessig risiko, forutsatt at den maksimale restmengde ikke overskrider 9 µg/kg ekstraherte animalske proteiner. 

2-propanol og metanol blir oppført i vedlegg I, del III som omhandler maksimale grenseverdier i det endelige produktet. De nye grenseverdiene er 1,5 mg/ kg aromastoffer for metanol og 1 mg /kg aromastoffer for 2-propanol. Vedlegg I til 2009/32/EU fastsetter hvilke ekstraksjonsmidler som omfattes, og den generelle grenseverdien for metanol og 2-propanol er satt i vedlegg I, del II som omhandler maksimale grenseverdier i næringsmiddelingredienser. Grensen synes for streng når metanol og 2-propanol benyttes ved fremstilling av aromastoffer da mengden aromastoffer som tilsettes næringsmidler er mye mindre enn andre næringsmiddelsingredienser, derfor er disse to ekstraksjonsmidlene nå også oppført i vedlegg I, del III.

Merknader

Rettslige konsekvenser:  

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1378 om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler. Forskriften skal høres.

Administrative og økonomiske konsekvenser:  

Oppføring av to allerede tillatte ekstraksjonsmidler og et nytt ekstraksjonsmidler vil gi næringsmiddelindustrien flere alternativer og større mulighet til produktutvikling. Mattilsynet legger derfor til grunn at tiltaket ikke vil ha nevneverdige administrative og økonomiske konsekvenser for næringsmiddelindustrien.Gjennomføring av direktivet vil ikke medføre nevneverdige administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Et nytt ekstraksjonsmiddel vil ikke endre tilsynsarbeidet, og det vil ikke innebære noen helsemessige konsekvenser for forbruker.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0059/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010L0059

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.08.2010
Frist returnering standardskjema: 08.10.2010
Dato returnert standardskjema: 01.11.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 013/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2010
Høringsfrist: 15.02.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker