Forebyggelse av stikkskader

Rådsdirektiv 32010L0032 om gjennomføring av rammeavtale inngått mellom HOSPEEM og EPSU om forebyggelse av stikkskader i sykehus og helsesektoren...

Council directive 32010L0032 implementing the Framework agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector concludet by HOSPEEM and EPSU....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.09.2010

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble publisert i OJ 1.juni 2010, gjennomføringsfristen er 11.mai 2013.

Sammendrag av innhold Formålet med direktivet er å oppnå sikrest mulig arbeidsmiljø for arbeidstakere som arbeider på sykehus og i helsesektoren, ved å forhindre skader grunnet skarpe gjenstander som nålestikk mv. I direktivet beskrives blant annet de generelle krav som stilles etter allerede gjeldende EU/EØS-regulering for å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og gir detaljerte regler mht.  håndtering av særlige risikofaktorer knyttet til bruk av skarpe gjenstander i sykehus og i helsesektoren. Direktivet gjelder for alle som arbeider på sykehus og i helsesektoren, og som er underlagt ledelsen og som er under oppsyn av arbeidsgiver. Videre følger det av direktivet at arbeidsgiver skal tilstrebe at også underentreprenører følger direktivets regler.  Med skarpe gjenstander forstås objekter/instrumenter som er nødvendige for å utføre spesifikke aktiviteter innen helsevesenet og som kan skjære, stikke, forårsake skade og/eller infeksjon.     Direktivet oppstiller blant annet detaljerte krav til risikovurdering, risikoreduksjon, opplæring, informasjon og bevisstgjøring. Det stilles særlige krav til gjennomføring av sikkerhetsrutiner for bruk og håndtering av skarpt medisinsk utstyr, håndtering av smittefarlig avfall, å hindre unødig bruk av skarpe gjenstander og forbud mot såkalt "re-capping"; å sette tilbake plastbeskyttelse etter bruk av kanyle/sprøyte, som medfører økt fare for å stikke seg.

Vurdering

Direktivet er relevant og akseptabelt.  Flere av direktivets bestemmelser er alt regulert i flere forskrifter gitt i medhold av arbeidsmiljøloven, herunder:  - forskrift om biologiske faktorer,- forskrift om utførelse av arbeid, - forskrift om bruk av arbeidsutstyr,- internkontrollforskriften, - forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem og- forskrift om arbeid i privat arbeidsgivers hjem. 

Flere av bestemmelsene i direktivet har en høyere detaljeringsgrad enn dagens regelverk, noe som gjør at det antas nødvendig med en egen forskrift under arbeidsmiljøloven for å oppfylle gjennomføringskravet. Et forskriftsutkast vil bli sendt på høring i løpet av 2012. Det tas sikte på at forskriften skal tre i kraft 11. mai 2013. Direktivet medfører ikke behov for lovendringer.

Andre opplysninger

Tilsynsmyndighet vil være Arbeidstilsynet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2009)577
Rettsaktnr.: 2010/32/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010L0032

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.06.2010
Frist returnering standardskjema: 13.07.2010
Dato returnert standardskjema: 22.09.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 041/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker