Plantevernmiddelrester 765/2010

Kommisjonsforordning (EU) nr. 765/2010 av 25. august 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av klorotalonil, klotianidin, difenokonazol, fenheksamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, tia...

Commission Regulation (EU) No 765/2010 of the 25 August 2010 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the of Council as regards maximum residue levels for chlorothalonil, clothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamide, nicotine, spirot...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 25. august 2010, publisert i Official Journal 28. august 2010 og trådte i kraft i EU 29. august 2010. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer enkelte av maksimum grenseverdiene for rester av stoffene klorotalonil, klotianidin, difenokonazol, fenheksamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, tiakloporid og tiaometoksam i eller på visse produkter. Når det gjelder for nikotin, er grunnen til endringen at det er funnet konsentrasjoner i vill sopp som overskrider gjeldende grenseverdi på 0,01 mg/kg (deteksjonsgrensa). For de andre stoffene er det søknader om endret bruk som er årsak til at grenseverdiene må endres. Grenseverdiene er vurdert av EFSA (European Food Safety Authority) og funnet trygge for forbrukerne både på kort og lang sikt. Når det gjelder nikotin, er det knyttet en del usikkerhet til vurderingen da den er basert på overvåkningsdata og mengden som forekommer i soppen varierer. Grenseverdien for nikotin er derfor midlertidig, og skal tas opp til revurdering innen 2 år når nye data og opplysninger er tilgjengelige.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble ved skriftlig prosedyre vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten øker grenseverdiene for de aktuelle stoff/planteproduktkombinasjonene. Det medfører at forbrukernes eksponering for disse stoffene via næringsmidler øker. EFSA (European Food Safety Authority) har imidlertid vurdert de nye grenseverdiene som helsemessig trygge både når det gjelder akutt risiko og fare for skadevirkninger ved lang tids inntak av næringsmidler som inneholder rester.  

Bare ett av stoffene, tiakloporid, er godkjent til bruk i Norge. I og med at grenseverdiene økes vil norske dyrkere fortsatt kunne bruke plantevernmidler som inneholder dette stoffet i henhold til godkjente norske bruksbetingelser.

Økningen av disse grenseverdiene har ingen betydning for innholdet av eventuelle rester i fiskefôr.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 765/2010
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32010R0765

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2010
Frist returnering standardskjema: 09.07.2010
Dato returnert standardskjema: 13.10.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.04.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2010
Høringsfrist: 15.12.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 03.05.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen